Bolagsstyrningsstruktur

Ovzon är ett svenskt publikt aktiebolag som styrs av bolagsstämman, styrelsen, VD och övriga medlemmar i ledningen.

Bolagsstyrningen i Ovzon AB grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Som noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market följer Ovzon, utöver tillämplig lagstiftning, Nasdaq First North Nordics regelverk samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska värdepappersmarknaden.