Bolagsstyrningsstruktur

Ovzon är ett svenskt publikt aktiebolag som styrs av bolagsstämman, styrelsen, VD och övriga medlemmar i ledningen.

Bolagsstyrningen i bolaget grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Som ett bolag noterat på Nasdaq First North Premier måste bolaget följa Nasdaq First North Nordics regelverk samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god marknadspraxis på den svenska värdepappersmarknaden.

Bolag noterade på First North Premier måste inte följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ovzon avser därför inte följa Koden initialt. Genom en regeländring kommer Ovzon dock behöva följa Koden senast från och med den 1 juli 2019.