Ersättning och anställningsvillkor

Styrelsen

De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. På bolagets extrastämma den 9 maj 2018 beslutades att ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter, om de ej är anställda, med ett belopp om 125 000 kr. Vidare beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 250 000 kr.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Ingen ersättning utgick till styrelsens ledamöter under 2017.

VD och koncernledning

Styrelsen beslutar om ersättningspolicyn för VD och koncernledningen. Policyn är i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och koncernledningen, såsom de har antagits av bolagsstämman. Individuell ersättning till VD godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av VD med godkännande från styrelsens ordförande.

Anställningsavtalet för VD har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Av koncernledningens övriga medlemmar har en medlem ömsesidig uppsägningstid om 6 månader, en medlem ömsesidig uppsägningstid om 3 månader och två medlemmar ömsesidig uppsägningstid om 90 dagar. VD har rätt till ett avgångsvederlag uppgående till 24 månadslöner som betalas efter uppsägningstidens slut om anställningsavtalet avslutas av bolaget. Ytterligare en medlem av koncernledningen har rätt till avgångsvederlag uppgående till 24 månadslöner, en medlem har rätt till avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner och en medlem har rätt till avgångsvederlag uppgående till 6 månadslöner.

Bolaget har ingått ett konsultavtal enligt vilket Rolf Olofsson har utsetts till CLO tills vidare.