Ersättning och anställningsvillkor

Styrelsen

De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. På bolagets bolagsstämma den 10 april 2019 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 750 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (750 000 kronor föregående år) i enlighet med följande; 150 000 kronor (125 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 300 000 kronor (250 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

VD och koncernledning

Styrelsen beslutar om ersättningspolicyn för VD och koncernledningen. Policyn är i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och koncernledningen, såsom de har antagits av bolagsstämman. Individuell ersättning till VD godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av VD med godkännande från styrelsens ordförande.

Bolagsstämman den 10 april 2019 beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare som är medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och övriga förmåner, såsom eventuell tjänstebil och företagshälsovård med mera. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på eventuella aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Bolagets aktie som kommer aktieägarna till del.

Eventuellt rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål som ska vara resultatbaserade. Den rörliga kontanta lönen ska som högst uppgå till 50 procent av den årliga fasta lönen för respektive ledande befattningshavare. Program för rörlig ersättning ska ge styrelsen rätt att, under exceptionella ekonomiska förhållanden, begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning, om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med Bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer pensionsreglerna i det specifika landet.

En ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller för den verkställande direktören. För övriga medlemmar i koncernledningen gäller ömsesidiga uppsägningstider om sex månader,
tre månader och 90 dagar beroende på position. Verkställande direktören och högst ytterligare en av de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning av anställningen från Bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 24 månaders fast lön. Av de övriga medlemmarna i koncernledningen ska högst ytterligare en av de andra medlemmarna i koncernledningen kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 18 månaders fast lön och en medlem ha rätt till avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdes sida.