Press

Ovzons mediarelationer bör präglas av en öppen och hjälpsam inställning till alla intressenter.

Upplysning av information ska överensstämma med gällande lagstiftning, regler och föreskrifter och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och följa företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.