Ny VD och nya kundavtal

Kvartalet januari–mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 131 TSEK (59 576).
 • Rörelseresultatet uppgick till -30 658 TSEK (5 355).
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 254 TSEK (33 705). I resultatet ingår valutaomräkningar med 19 399 (28 441) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (0,98).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ovzon certifierat enligt ISO 9001.
 • Per Norén utsedd till ny VD med tillträde 1 maj.
 • Order från den svenska försvarsleverantören Saab avseende tester av bolagets satellittjänst på några av Saabs rörliga plattformar.
 • Förnyad order från italienska försvaret.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Notering på Nasdaq Stockholm mid cap den 20 april 2021.
 • Ovzon har utnyttjat 35 MUSD av sin lånefacilitet från Proventus.
 • Utökad order från italienska brandförvaret.

Framtidsutsikter

 • Bolaget bedömer att omsättningen för 2021 blir högre än för 2020. Med Ovzon 3, som tas i drift 2022, räknar bolaget med att kunna öka omsättningen ytterligare.
Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec
TSEK 2021 2020 2020
Nettoomsättning 37 131 59 576 160 477
Rörelseresultat -30 658 5 355 -48 284
Periodens resultat efter skatt -11 254 33 705 -104 049
Resultat per aktie, SEK -0,24 0,98 -2,52
Totalt kassaflöde -94 402 710 -68 042
Soliditet, % 95 86 97

Kommentar från VD

Året har inletts svagt, enligt förväntan. Pandemin fortsätter att vara utmanande och påverkar våra möjligheter att möta kunder, demonstrera våra tjänster och vinna nya affärer. Trots det har vi lyckats göra flera affärer, både med befintliga och nya kunder.
I februari 2021 blev det klart att Per Norén tar över stafettpinnen som VD, medan jag fortsätter vara involverad i bolaget som styrelseordförande. Vi har också tagit ytterligare steg i vårt företagsbyggande genom det nyligen annonserade bytet av handelsplats från Nasdaq First North Premier Growth Market till mid cap-segmentet på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Nya kunder och avtal

Under kvartalet har Ovzon erhållit en förnyad order från det italienska försvarsministeriet samt fått en ny kund i den svenska försvarsleverantören Saab. Båda avtalen rör kapacitet för höga datahastigheter men bibehållen mobilitet – något som inte är möjligt med traditionella, fast installerade system.

Det italienska försvaret har använt Ovzons tjänster sedan 2020 och i mars 2021 utökades ordern. Affären omfattar Ovzons satellittjänster och terminaler, bland annat vår nya Ovzon T6-terminal för användning On-The-Pause och terminaler för On-The-Move applikationer. Den förnyade ordern kommer att användas för att leverera Ovzons bredbandstjänst till fordon och mindre team där mobilitet är viktigt, samtidigt som de höga datahastigheterna, som vanligtvis endast tillhandahålls i fast installerade system, bibehålls. Med introduktionen av Ovzons nästa generations satellit Ovzon 3, kommer prestanda och funktionalitet att förbättras ytterligare.

I mars 2021 fick Ovzon en första order från den svenska försvarsleverantören Saab. Ordern avser tester av Ovzons satellittjänst på några av Saabs rörliga plattformar. Ovzons tjänst har utvecklats speciellt för att möjliggöra så kallad Beyond Line Of Sight (BLOS) bredbandskommunikation till rörliga plattformar. En stor fördel med Ovzons små terminaler på rörliga plattformar, oavsett om de används i luften, på land eller till havs, är att installationen förenklas.

Ovzon 3, utökad leasad kapacitet

Ovzon 3, som nu är under produktion hos vår partner Maxar i USA, planeras skjutas upp under Q4 2021 och tas i drift i Q2 2022. Sluttestning av funktionalitet, sammansättning och kvalitet sker hos Maxar under det andra och tredje kvartalet 2021. Med Ovzon 3 flerfaldigas vår kapacitet och satelliten ger oss möjlighet att erbjuda tjänster med bättre prestanda och utökad funktionalitet. Ovzon 3 är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.

Under tredje kvartalet 2020 säkrade vi kapacitet på styrda antenner på Intelsats satelliter IS-39 och IS‑37. Denna kapacitet liknar den kapacitet som Ovzon 3 kommer att tillföra när den är i service och med avtalet förstärks Ovzons nuvarande erbjudande genom utökad kapacitet och räckvidd. Det är en viktig strategisk investering i kapacitet genom att det utökar våra möjligheter att betjäna kunder med krav på global räckvidd och hög bandbredd och det banar därmed väg för vår kommande satellit
Ovzon 3. Redan under Q3 fick vi en bekräftande första order från IGC för amerikanska försvaret för en av dessa styrbara antenner.

Ny VD med gedigen erfarenhet från satellitindustrin

Per Norén, som tillträder 1 maj, har en gedigen bakgrund inom satellitindustrin och erfarenhet av att leda internationella organisationer. Per kommer närmast från en roll som President på satellitbolaget Global Eagle. Innan dess var han Vice President på Boeing i Seattle och VD på Carmen Systems, ett snabbväxande svenskt teknikbolag som förvärvades av Boeing. Per är medborgare i både Sverige och USA och är bosatt i USA sedan 2007.

Detta är därmed min sista kvartalsrapport som VD och jag vill passa på att tacka kollegor, kunder och partners för allt vi åstadkommit de senaste två åren. Jag är glad att nu kunna lämna över stafettpinnen som VD till Per Norén samtidigt som jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang i bolaget från styrelsen.

Med stärkt organisation, ett erbjudande med global räckvidd och de mycket stora framtida intäktsmöjligheter som Ovzon 3 innebär har vi betydande möjligheter att fortsätta stärka vår position under 2021. Vi bedömer att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och prestanda kommer att utvecklas positivt och att omsättningen 2021 blir högre än för 2020.

Magnus René, VD

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports