I mars, 2023 har antalet aktier och röster förändrats med anledning av den riktade emission (”Nyemissionen”) som godkändes av extra bolagsstämman den 3 mars 2023.

Antalet aktier och röster har ökat med 4 494 382.

Det totala antalet aktier och röster uppgår per den 31 mars 2023 till 55 765 258.

Denna information är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars, 2023 kl. 22:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports