Antalet aktier och röster i Ovzon AB (publ) har i juni, 2021 ökat med 203 940.

203 940 aktier har emitterats till deltagare i teckningsoptionsprogram 2018-2021.

Det totala antalet aktier och röster uppgår per den 30 juni, 2021 till 46 448 628.

Denna information är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni, 2021 kl. 17:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 8 508 600 60

Subscribe to press releases and financial reports