Viktiga steg mot Ovzons första satellit

Kvartalet oktober–december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till TSEK 52 804 (52 939).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK 3 103 (10 141).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till TSEK 3 103 (13 650).
 • Resultat efter skatt uppgick till TSEK 3 972 (4 755).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,47 (0,95).

Helåret januari–december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till TSEK 207 883 (201 050).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -17 536 (24 025).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till TSEK 8 524 (41 072).
 • Resultat efter skatt uppgick till TSEK -25 640 (6 100).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -3,63 (1,22).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2018.

Väsentliga händelser under kvartalet

 •  Bolaget har tecknat avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första satellit.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 •  Beslutad företrädesemission har slutförts, vilken tillfört bolaget ca 750 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från VD

Viktiga avtal på plats och finansiellt rustade för nästa steg

Ovzons fjärde kvartal präglades onekligen av mycket hög aktivitet. Vi tecknade viktiga avtal för uppskjutningen och tillverkningen av en egen satellit (Ovzon-3). Ovzon­-3 kommer bland annat öka tjänstens prestanda avsevärt, leda till nya typer av tjänster, möjliggöra användandet av ännu mindre terminaler, utöka täckningsområden och öka mängden tillgänglig bandbredd. I oktober tecknade vi avtal med SpaceX för uppskjutningen av Ovzon-3. Uppskjutningen är planerad tidigast under våren 2021.

Detta följdes under december upp av ett avtal med en leverantör för tillverkningen av en geostationär satellit. Valet blev SSL som är en ledande tillverkare av innovativa satellit- och rymdsystemlösningar. Satelliten kommer vara utrustad med högpresterande, styrbara antenner och kommer inkludera den On-Board Processor (OBP) som utvecklas av Ovzon. Satelliten förväntas vara färdig 2021. Vid en optimerad beläggning av satelliten förväntar vi oss att Ovzon-3 om några år kan generera årliga intäkter upp till 1 000 MSEK, med bättre marginaler än nuvarande tjänst.

Viktig del av finansieringen avklarad

Den totala investeringen för satelliten (Ovzon-3) inklusive tillverkning, uppskjutning, finansiering och försäkring uppskattas till 1,5 miljarder SEK. Även vad gäller finansieringen har vi tagit ett stort kliv. I december aviserade vi beslutet att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 750 MSEK – en transaktion som slutfördes i januari 2019. Garantin krävdes då den största aktieägaren Overhorizon (Cyprus) Plc inte hade möjlighet att teckna emissionen. Investerare utan teckningsrätter tecknade 9,8 procent av emissionen motsvarande ett belopp om cirka 74 MSEK. Det ser vi som ett tecken på fortsatt stort investerarintresse för vårt bolag.

Resterande del av finansieringen av den totala investeringen väntas ske genom befintliga medel samt med externa lån. Lånefinansieringen är ett arbete vi kommer fortsätta med under 2019.

Fortsatt hög affärsaktivitet

Utöver arbetet med Ovzon-3 har mycket intressant hänt inom vår befintliga tjänst under kvartalet.

Vi säkrade exempelvis ytterligare ett kontrakt från amerikanska Intelsat General Corporation (IGC). Kontraktet på ca 37,5 MSEK är en förlängning av nuvarande avtal för fortsatt nyttjande av Ovzons OHO-2 satellitkommunikationstjänst till september 2019.

Därutöver fick vi en första order från en brittisk kund. Detta är den första ordern för Ovzons satellitkommunikationstjänst från en europeisk kund. Det initiala ordervärdet uppgår till 0,3 MUSD som löper över ett år. Det här är en order som validerar vårt unika erbjudande på den europeiska marknaden och vi förväntar oss att den följs av fler de närmaste åren.

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet var i princip oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna väntas framöver ligga relativt konstant, med befintliga kontrakt, till dess vi kan erbjuda våra kunder mer kapacitet på satelliter som har tillräcklig prestanda för att göra vår tjänst konkurrenskraftig och täcker de områden där det finns ett behov.

Den grundläggande lönsamheten i vår satellittjänst var under kvartalet oförändrad jämfört med föregående år, medan vårt rörelseresultat minskade till följd av fortsatta marknads- och innovationssatsningar samt kostnader relaterade till upphandlingar av Ovzon-3.

Sammantaget har vi under helåret 2018 och inledningsvis 2019 tagit väldigt stora steg mot att förverkliga vår vision om att erbjuda global satellittäckning för Ovzons mobila bredbandstjänst.

Per Wahlberg, VD 

Offentliggörande

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 20 februari 2019 kl. 08:00.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Kontaktinformation

Per Wahlberg
VD
pwa@ovzon.com

Lennart Hällkvist
Styrelseordförande
lha@ovzon.com

Ovzon AB (publ)
Anderstorpsvägen 10,
SE-171 54 Solna

www.ovzon.com
Org nr 559079-2650
+46 8 508 600 60 

Subscribe to press releases and financial reports