Grunden lagd för tillväxt

Helåret januari–december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 231 642 TSEK (207 883).
 • Rörelseresultatet ökade till 11 419 TSEK (-17 536).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 23 716 TSEK (8 524).
 • Resultat efter skatt ökade till 29 230 TSEK (-25 640).
 • Resultat per aktie ökade till 0,93 SEK (-3,63).

Kvartalet oktober–december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 65 315 TSEK (52 804).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 666 TSEK (3 103).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 13 666 TSEK (3 103).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 447 TSEK (3 972).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (0,47).

Väsentliga händelser under året

 • Nyemission om ca 750 MSEK före emissionskostnader.
 • Strategiskt samarbete med Hispasat.
 • Magnus René utses till ny VD.
 • Avtal med Intelsat avseende försäljning på Ovzon 3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK).
 • Avtal med Intelsat för kapacitet på deras satellit, IS-39
 • Förnyade kontrakt, om totalt 13,7 MUSD, från amerikanska försvaret.
 • Finansieringen av Ovzon 3 säkerställdes genom en lånefacilitet ledd av Proventus.
 • Utser Gomedia Satcom till distributör i Italien och säkrar en första order.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK till Stena Finans AB.
 • Utökat nätverk av distributionspartners med Network Innovations, Bansat och Orbita.

Nyckeltal

Okt–Dec Okt–Dec Jan–Dec Jan–Dec
TSEK 2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 65 315 52 804 231 642 207 883
Rörelseresultat 13 666 3 103 11 419 -17 536
Justerat rörelseresultat* 13 666 3 103 23 716 8 524
Rörelsemarginal 21% 6% 5% neg
Justerad rörelsemarginal* 21% 6% 10% 4%
Periodens resultat efter skatt  -5 447 3 972 29 230 -25 640
Resultat per aktie, SEK -0,16 0,47 0,93 -3,63
*Exklusive jämförelsestörande poster

Kommentar från VD

Ett år där vi lagt grunden för stark framtida tillväxt

Det fjärde kvartalet följde samma trend som tidigare under 2019 med något ökad försäljning och förbättrad underliggande lönsamhet. De verkligt viktiga framstegen under 2019 är dock att vi lagt grunden för ytterligare tillväxt för bolaget. Under året slutförde vi finansieringen om totalt 1,5 miljarder kronor för vår första egna satellit, Ovzon 3. Satelliten som nu är under produktion hos vår partner Maxar kommer enligt plan att skjutas upp under senare delen av 2021. Ovzon 3 flerfaldigar vår kapacitet och ger oss möjlighet att erbjuda nya tjänster och funktioner, vilket ytterligare förbättrar vår unika mobila bredbandstjänst. Vi slöt dessutom ett första större kundavtal med Intelsat. avseende beläggning på Ovzon 3.

Nya och förnyade avtal

Under året förnyade vi existerande kontrakt med det amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontraktslängden om 6 månader följer kundens budgetprocess och förväntas förlängas vid avtalsperiodens slut, dock förmodligen med en något lägre volym, bland annat eftersom vi inte har tillgång till IS-39, som beskrivs nedan. Kontrakten innebär att vi nu går in i vårt sjunde år med serviceleverans till det amerikanska försvaret – ett bevis på att våra användare är mycket nöjda med vår högpresterande tjänst.

Lyckade tester av ny leasad kapacitet

Under året har vi fortsatt utöka våra leverans- och intäktsmöjligheter genom att säkra hyrd satellitkapacitet. Under det andra kvartalet 2019 ingick vi ett avtal med Intelsat om kapacitet på den nya satelliten Intelsat 39 (IS-39). Uppskjutningen av IS-39 i augusti var lyckad och rönte stor uppmärksamhet i vår bransch. De tekniska testerna under hösten 2019 har visat på mycket goda testresultat. På grund av regulatoriska omständigheter har dock Intelsat fortfarande inte kunnat fastställa ett datum för när man kan börja leverera tjänsten inom den avtalade geografin. Denna fördröjning ligger utanför vår kontroll, men när klartecken ges kommer vi kunna erbjuda kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien. Vi slöt också ett avtal med Hispasat som ger oss tillgång till satellitkapacitet för vår tjänst i Europa och Latinamerika.

Nya distributörer och fler kundkanaler

I slutet av 2019 tog vi en mindre order i samband med att vi slöt ett distributionsavtal med Gomedia som är en av de ledande leverantörerna av satellitkommunikation till myndigheter och organisationer i Italien. Vi har i början av 2020 också engagerat Network Innovations som distributör i Benelux, Bansat som distributör i Colombia och Orbita som distributör i Peru. Med Ovzons tjänst kan distributören utöka sitt erbjudande mot befintliga kunder men också bearbeta helt nya marknadssegment. Med dessa nya distributörsavtal ökar vi snabbt vår närvaro på nya marknader och vi når ut till fler kunder och kundgrupper.

Möjligheter på satellitmarknaden

Försäljningen under första halvåret 2020 väntas utvecklas svagt eller konstant till dess att beläggningen på vår leasade kapacitet ökar genom de kundavtal vi kan teckna framöver.

Ovzon 3 är ett centralt projekt och vårt primära fokus under de kommande åren. Det är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.

Marknaden för satellittjänster är under omstöpning då efterfrågan på tjänster inom broadcast minskar samtidigt som efterfrågan på mobilt bredband ökar. Flera aktörer gör satsningar på mobilt bredband på GEO-satelliter med högre kapacitet (HTS-satelliter) eller på LEO-konstellationer.

Med vår kombination av unika terminaler och tjänster, leasad kapacitet och våra kommande egna satelliter är vi väl positionerade på framtidens satellitmarknad.

Magnus René, VD Ovzon

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 19 februari 2020 kl. 08:00 CET.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports