Nya kunder och produkter

Helåret januari–december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 160 477 TSEK (231 642).
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 284 TSEK (11 419).
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -48 284 (23 716) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -104 049 TSEK (29 230). I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med -58 759 (25 086) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,52 SEK (0,93).

Kvartalet oktober–december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 633 TSEK (65 315).
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 326 TSEK (13 666).
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -19 326 (13 666) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -55 683 TSEK (-5 447). I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med -36 362 ( -18 276) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,20 SEK (-0,16).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Introduktion av Ovzon T6, en ny portabel satellitterminal
 • Avtal med Hellas-sat om satellitkapacitet i Europa och Mellanöstern
 • Lansering av Ovzon GO, en ny tjänst för satellitbaserat mobilt bredband
 • Första order från Airbus för en brittisk slutkund
 • Ny order på 14,6 MUSD för 12 månader från IGC, för amerikanska försvaret
 • FGH Security utsedd till distributör i Frankrike
 • Order från nationella brandförsvaret i Italien

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Ovzon certifierat enligt ISO 9001

Framtidsutsikter

 • Bolaget bedömer att omsättningen för 2021 blir högre än för 2020. Med Ovzon 3, som tas i drift 2022, räknar bolaget med att kunna öka omsättningen ytterligare.
Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
TSEK 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning 33 633 65 315 160 477 231 642
Rörelseresultat -19 326 13 666 -48 284 11 419
Justerat rörelseresultat* -19 326 13 666 -48 284 23 716
Periodens resultat efter skatt -55 683 -5 447 -104 049 29 230
Resultat per aktie, SEK -1,20 -0,16 -2,52 0,93

*Exklusive kostnader av engångskaraktär. Jämförelsestörande poster 2019 avser nedskrivning av förskott till Orbital. Se not 5

Kommentar från VD

Ovzon har under året, och särskilt under andra halvåret, flyttat fram våra positioner. Under det fjärde kvartalet har vi slutit flera viktiga avtal med befintliga och nya kunder, genomfört produkt- och tjänstelanseringar samt startat nya samarbeten med partners som kommer stärka vår säljkapacitet ytterligare. Därutöver löper produktionen av vår kommande satellit Ovzon 3 på enligt plan, med uppskjutning planerad i slutet av 2021 – en milstolpe för Ovzon.

Vi har under året stärkt organisationen, framför allt på marknadssidan, genom att välkomna bland annat Tom Hopkins som COO, Dan Gager som CCO och Nils Norén som Chef Produktutveckling och Supply. Vi har också kraftigt byggt ut vårt satellitnätverk genom avtal med Intelsat om styrbara antenner och med Hellas-sat om regional täckning. Detta innebär att vi redan nu kan erbjuda våra kunder närmast global räckvidd. Därigenom har vi bland annat kunnat fördjupa samarbetet med den viktiga kunden amerikanska försvaret och vi fick i slutet av året en order på ett helt år, där kapacitet från en styrbar antenn ingår i affären för första gången.

Satsningarna har påverkat resultatet negativt men samtidigt har vi ett breddat och näst intill globalt erbjudande, nya tjänster och produkter samt en organisation, inklusive agenter och partners, som kommer att fortsätta utveckla våra affärer och förbereda för Ovzon 3.

Nya kunder och kvartalsutfall som förväntat

Under kvartalet tecknade vi avtal med två nya kunder och det är väldigt glädjande att vi nu når ut till nya kundgrupper på fler kontinenter. Den första ordern kom genom samarbetet med Airbus som inleddes i april 2020 och avser en brittisk slutkund. Ordern är på 12 månader och börjar löpa från februari 2021. Vi fick också ännu en order via vår italienska distributör Gomedia, denna gång för det italienska brandförsvaret. Våra affärer på den italienska marknaden utvecklas starkt i samarbete med Gomedia. Avtalet visar behovet av Ovzons mobila bredbandstjänst även hos civila kunder men också att vår marknadsstrategi med distributörer börjar bära frukt. I december utsåg vi FGH Security till distributör i Frankrike.

I föregående kvartalsrapport guidade vi för att omsättningen i det fjärde kvartalet skulle vara i nivå med utfallet i det andra och tredje kvartalet. Så blev också fallet som följd av en lägre nivå under perioden mars-december från amerikanska försvaret (US DoD) samt en svagare dollarkurs. Vårt resultat påverkas också negativt av att vi ännu inte har full beläggning på vår nya inhyrda satellitkapacitet. Händelseutvecklingen i Q4 visar dock att vi har lagt en bra grund för framtida tillväxt. I december säkrade vi ett förnyat kontrakt om totalt 14,6 MUSD från amerikanska försvaret. Kontraktet löper på 12 månader till mitten av december 2021 och ger oss en stabil intäktsgrund och bra start på 2021.

Nya produkter och tjänster

Under kvartalet lanserade vi vår nya satelitterminal Ovzon T6. Nya Ovzon T6 är världens minsta och lättaste terminal för satellitkommunikation med uppmätt prestanda om 120 Mbps mottagen datahastighet och 50 Mbps sändning. Ovzon T6 har redan under fjärde kvartalet köpts in av det amerikanska försvaret. Prestandan ligger i en klass för sig på marknaden och med vår nya satellit Ovzon 3 kommer vi dessutom kunna öka överföringshastigheten ytterligare.

Vi har vidare lanserat tjänsten Ovzon Go, en paketerad produkt som kompletterar vår skräddarsydda och högpresterande tjänst Ovzon Hero. Ovzon Go erbjuder datahastigheter upp till 10 Mbps och riktar sig till en bredare kundgrupp, bland annat media. Under kvartalet slöt vi också ett avtal med Hellas-sat, där vi får tillgång till deras satellitkapacitet över stora delar av Europa och Mellanöstern. Avtalet innebär att vi nu kan erbjuda näst intill global räckvidd för våra tjänster.

Ovzon 3 följer tidplan, utökad leasad kapacitet

Ovzon 3, som nu är under produktion hos vår partner Maxar i USA, är planerad att skjutas upp under fjärde kvartalet 2021. Sluttestning av funktionalitet, sammansättning och kvalitet sker hos Maxar under det andra och tredje kvartalet 2021. Med Ovzon 3 flerfaldigas vår kapacitet och satelliten ger oss möjlighet att erbjuda tjänster med än bättre prestanda och utökad funktionalitet. Ovzon 3 är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.

Under tredje kvartalet säkrade vi kapacitet på styrda antenner på Intelsats satelliter IS-39 och IS-37. Denna kapacitet liknar delvis den kapacitet som Ovzon 3 kommer att tillföra när den är i service och med avtalet förstärks Ovzons nuvarande erbjudande med ytterligare kapacitet och räckvidd. Det är en viktig investering i kapacitet genom att det utökar våra möjligheter att betjäna kunder med krav på global räckvidd och hög bandbredd och det banar därmed väg för vår kommande satellit Ovzon 3. Redan under Q3 fick vi en bekräftande första order från IGC för amerikanska försvaret för en av dessa styrbara antenner.

Vi rustar för tillväxt

Pandemin fortsätter att vara utmanande och påverkar våra möjligheter att möta kunder, demonstrera våra tjänster och ta nya affärer. Trots det har vi lyckats göra flera affärer, både med befintliga och nya kunder, vilket visar på styrkan i vårt erbjudande. Vi har idag en orderbok, inklusive kontrakt rörande Ovzon 3 om totalt ca 70 MUSD. Omvärldsfaktorerna gör att vi inte förväntar oss att all tillgänglig kapacitet kommer att säljas under inledningen av 2021. Vi bedömer dock att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och prestanda kommer att utvecklas positivt och att omsättningen för 2021 blir högre än för 2020. Bolaget räknar med att under 2021 fortsätta säkra nya kunder som även kommer vara intresserade av kapacitet på Ovzon 3, som tas i drift 2022.

Med en stärkt organisation, ett erbjudande med global räckvidd och de mycket stora framtida intäktsmöjligheter som Ovzon 3 innebär har vi betydande möjligheter att fortsätta stärka vår position under 2021.

Magnus René, VD

FNCA Sweden AB, +46(0)8 528 003 99, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports