Stark orderingång och nytt kundsegment

Helåret januari–december 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 191 378 (160 477) TSEK. I omsättningen för perioden ingår ersättning för avyttrat produktionslager om 19 247 TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -113 383 (-48 284) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -83 854 (-104 049) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med 29 861 (-58 759) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,78 (-2,52) SEK

Kvartalet oktober–december 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 73 209 (33 633) TSEK. I omsättningen för perioden ingår ersättning för avyttrat produktionslager om 19 247 TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 030 (-19 326) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 723 (-55 683) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med 7 386 (-36 362) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-1,20) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Order på 16,5 MSEK avseende Ovzon T6 terminalen från en ny kund inom U.S. DOD
 • Förnyad order på 14,6 MUSD från U.S. DOD för SATCOM-as-a-Service
 • Ovzon väljer Syntronic som produktionspartner för mobila satellitterminaler
 • Förnyad order från Airbus för UK MoD
 • Order för SATCOM-as-a-Service för att stödja Colombias presidentval
 • Order på 9,8 MUSD från den italienska brand och räddningstjänsten

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Besked att uppskjutningen av Ovzon 3 försenas något, men planeras att ske under 2022.

Framtidsutsikter

 • Bolagets bedömning är att omsättningen för 2022 blir högre än för 2021.

Nyckeltal

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
TSEK 2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning 73 209 33 633 191 378 160 477
Rörelseresultat -29 030 -19 326 -113 383 -48 284
Periodens resultat efter skatt -21 723 -55 683 -83 854 -104 049
Resultat per aktie, SEK -0,42 -1,20 -1,78 -2,52
Totalt kassaflöde -59 266 -288 789 208 880 -68 042
Soliditet, % 78 97 78 88
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 62,8 75,2 62,8 75,2

Stark orderingång och nytt kundsegment

Under året och särskilt under fjärde kvartalet tog Ovzon flera viktiga steg för att skapa ökat momentum mot tillväxt och lönsamhet. Order för närmare 250 MSEK under kvartalet är ett tydligt bevis på att vårt SATCOM-as-a-service-erbjudande tas väl emot av marknaden. Det är glädjande att Ovzon genom den stora ordern från den italienska brand- och räddningstjänsten nu har brutit igenom inom ett nytt betydande kundsegment, internationella räddningsorganisationer. När vi summerar helåret 2021 kan vi konstatera att vi flyttat fram våra positioner avsevärt genom att skapa en tillväxtplattform för industrialisering, lönsam tillväxt och innovation.

Industrialisering – framsteg ger ökad förutsägbarhet

Under året har vi lagt mycket kraft på att omvandla vår verksamhet och göra den mer processtyrd för att snabbt kunna skala upp och leverera globalt. Det gäller framför allt produktion och leveranskedja för våra mobila satellitterminaler. Det strategiska valet av Syntronic som Ovzons produktionspartner av våra terminaler skedde under fjärde kvartalet. Överlämningen har gått enligt plan med initialt fokus på kunskapsöverföring, testning, produktion och kvalitetskontroll. Samarbetet med en professionell produktionspartner är en förutsättning när vi nu skalar upp leveransvolymerna betydligt, främst avseende terminalen Ovzon T6.

Samarbetet med Maxar kring produktionen av satelliten Ovzon 3 är fortsatt välfungerande. Dock har utmaningen med den globala komponentbristen och leveransproblem dessvärre fortsatt, vilket påverkat färdigställandet av ett stort antal andra satelliter i branschen. Vi har idag meddelat att uppskjutningen av satelliten Ovzon 3 kommer att försenas något, men är planerad att ske under 2022. Förseningen kommer inte att påverka Ovzon nuvarande affärer och leveranser till befintliga eller nya kunder eftersom bolaget sedan tidigare strategiskt säkrat leasad satellitkapacitet.
En annan viktig milstolpe i bolagets historia var noteringen på Nasdaq Stockholm (Mid Cap) i april 2021.

Tillväxt – nu med två tydliga kundsegment

Det viktigaste framsteget under 2021 är den ökade tillväxttakten och en tydlig förbättring i förmågan att göra affärer med stort fokus på kunder, service och försäljning. I vår kärnaffär har vi stärkt samarbetet med det amerikanska försvaret betydligt, både genom förnyade kontrakt med befintliga kunder samt nya kontrakt med fler kunder inom denna omfattande organisation. Under året tecknade vi kontrakt med U.S. DOD till ett totalt värde av cirka 205 MSEK. Genom samarbetet med Airbus fick vi också vår andra order från det brittiska försvaret under året – en viktig referens för fortsatt expansion och djupare kunddialog.

Ur ett strategiskt perspektiv var dock ordern från den italienska brand- och räddningstjänsten om 9,8 MUSD på årets sista dag ett riktigt genombrott för Ovzon. Ordern bekräftar intresset för och behovet av hög överföringshastighet för data- och röstkommunikation samt för överföring av högupplöst video vid kritiska räddningsuppdrag. Genom denna order har bolaget nu två större intäktsben att stå på, samt två tydliga kundsegment. Kontraktet tecknades genom vår partner Gomedia Satcom och visar också vikten av en välfungerande partnerrelation. Under året har vi även stärkt vårt samarbete med internationella partners och distributörer såsom Network Innovations, Bansat och Orbita med flera initiala order som resultat.

Innovation – fortsatt i fokus

Ovzons fokus på kontinuerlig förbättring och innovation har tagit bolaget till vår nuvarande marknadsposition med ett ledande erbjudande för högpresterande mobilkommunikation över satellit. Genom Ovzons integrerade satellitnätverk, inköpt satellitkapacitet och styrbara antenner, kan vi idag erbjuda global räckvidd. När vi snart har Ovzon 3 i omloppsbana kommer vår förmåga, hastighet och prestanda att ta ytterligare stora kliv via unik funktionalitet, bland annat genom vår egenutvecklade OBP (On-Board-Processor). Det kommer att hjälpa oss att fortsatt säkra vår ledande position och skapa förutsättningar för expansion många år framöver. Vi är också mycket stolta över vår senaste generation mobila sattelitterminaler, Ovzon T6. Vi har under 2021 framgångsrikt demonstrerat våra mobila kommunikationstjänster via satellit på flygplan och helikoptrar. Vi kommer nu att använda dessa insikter och erfarenheter för att skapa nya produkter och tjänster kring dessa applikationer i framtiden. Allt detta understryker att våra kontinuerliga innovationer och applikationer är viktiga för att skapa tydliga konkurrensfördelar och bredda vårt utbud. Innovation kommer tveklöst att vara i fokus och en framgångsfaktor även i framtiden.

2022 blir kanske det viktigaste året i Ovzons historia. Vi har viktiga milstolpar och ambitiösa tillväxtmål att uppnå. Året har börjat bra och vi har grunden på plats för att kunna leverera på de order vi tagit under 2021 och samtidigt öka takten i vår försäljning. Vi inleder 2022 med en orderbok om 29,20 MUSD, vilket är närmare det dubbla jämfört med 2021.

Med ett ökat affärsfokus, ett skifte i momentum samt en skalbar produktions-, leverans- och service-förmåga ser vi med tillförsikt fram emot att skapa nya affärer och bredda vårt utbud av produkter och tjänster och därmed positionera Ovzon som en de facto-standard för SATCOM-as-a-service globalt.

Vår bedömning är att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och prestanda fortsatt kommer att växa och utvecklas positivt och att vår omsättning 2022 blir högre än 2021.

Per Norén, VD Ovzon

 

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 (0)703 693300

Subscribe to press releases and financial reports