Rekordkvartal och händelserik start på 2023

Perioden januari–december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 356 993 (191 378) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -46 958 (-113 383) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 079 (-83 854) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-1,78) SEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -161 291 (208 880) TSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för redovisningsåret 2022

Kvartalet oktober–december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 101 109 (73 209) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 685 (-29 030) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 585 (-21 723) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,42) SEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -57 250 (-59 266)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Noora Jayasekara utsågs till CFO med start 1 november 2022
 • Order på 2.9 MUSD för SATCOM-as-a-Service från GRC i Storbritannien
 • Order på 16 MUSD för SATCOM-as-a-Service från U.S. DOD
 • Order på 10 MSEK för SATCOM-as-a-Service från Swedish Space Corporation
 • Order på 1 MUSD för SATCOM-as-a-Service från nya franska partnern Nigma

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Besked om senareläggning av uppsändningen av Ovzon 3 och byte till SpaceX som launchpartner
 • Besked om säkrad ytterligare finansiering genom lån och bekräftat intresse för nyemission
 • Offentliggörande av preliminära finansiella siffror för fjärde kvartalet 2022
 • Besked om genomfört riktad nyemission av aktier om 200 MSEK
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 3 mars 2023

Framtidsutsikter

 • Bolagets bedömning är att omsättningen för 2023 blir högre än för 2022 och att uppsändning av Ovzon 3 sker i perioden juli till september 2023, förutsatt att den slutliga integrationen och testerna faller ut som planerat.

Nyckeltal

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
TSEK 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning 101 109 73 209 356 993 191 378
Rörelseresultat -8 685 -29 030 -46 958 -113 383
Periodens resultat efter skatt -8 585 -21 723 -2 079 -83 854
Resultat per aktie, SEK -0,17 -0,42 -0,04 -1,78
Totalt kassaflöde -57 250 -59 266 -161 291 208 880
Soliditet, % 73 78 73 78
Orderbok SATCOM services, MUSD 20,8 29,1 20,8 29,1
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 57,60 62,80 57,60 62,80

VD-kommentar
Rekordkvartal och händelserik start på 2023

Vi kan se tillbaka på ett starkt kvartal för Ovzon. Vi förlängde avtalet, med vår största kund det amerikanska försvaret, om 16 MUSD och breddade vår kundbas i Europa. Vårt fokus på att driva lönsam tillväxt gav stor effekt och vi signerade avtal med nya kunder i Sverige, England och Frankrike. Vi fick också vår första nya kund i Spanien i början på 2023. Tidigare i februari aviserade vi preliminära siffror för kvartal fyra – vårt starkaste hittills både avseende intäkter och resultat. Samtidigt meddelade vi att tidpunkten för uppsändningen av Ovzon 3 planeras till juli–september 2023 och kommer genomföras med SpaceX, vilket medfört att kostnaderna för projektet ökat. Vi har därför säkrat ytterligare finansiering genom ett utökat lån samt en riktad nyemission.

Bästa kvartalet i Ovzons historia

Låt oss ta det i tur och ordning. Det fjärde kvartalet blev det bästa någonsin för Ovzon med en försäljningstillväxt på 38 procent och klart förbättrad lönsamhet. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet och därutöver nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Än mer glädjande är att vi flyttat fram våra positioner avsevärt på den europeiska marknaden genom nya kontrakt, via partners, med främst militära och civila försvarsorganisationer i England, Frankrike, Sverige och efter kvartalets utgång även i Spanien. Vi börjar därmed se resultatet av alla de intensiva dialoger vi haft under året. Vi förnyade också kontrakt med det amerikanska och brittiska försvaret. Orderingången avseende Ovzon SATCOM-as-a-Service under kvartalet uppgick därmed till 17,8 MUSD. Förlängda och utökade relationer med befintliga kunder, breddad kundbas, lönsam tillväxt och lanseringen av Ovzon 3 kommer vara i fokus även under 2023. Vårt kassaflöde förbättras successivt, det trots att kvartalet påverkades negativt av ökat lager och sena kundinbetalningar. Vi arbetar alltid nära våra partners och vi är i en aktiv process att säkra försenade betalningar från en av våra återförsäljare.

Uppdaterad tidplan för Ovzon 3

Början på 2023 har också innefattat utmaningar. Under första delen på 2023 stod det klart för oss att vår tillverkningspartner Maxar försenats ytterligare i slutförandet av vår första egna satellit Ovzon 3. Det ledde till intensiva dialoger med den kontrakterade leverantören för uppsändning, Arianespace, för att hitta en ny möjlig tidpunkt för uppsändning, vilket Arianespace till slut inte kunde tillgodose. För att säkerställa flexibilitet och den mest optimala tidpunkten för uppsändning av satelliten ingick vi i stället ett avtal med SpaceX. Ovzon 3 kommer därmed senare i år, planerat i perioden juli–september 2023, att uppsändas med en Falcon 9-raket från Cape Canaveral, Florida. Även om vi är besvikna över förseningarna i satellittillverkningen är vi övertygade om marknadens efterfrågan på Ovzon 3, vilket bevisas av de fortsatt positiva signalerna från befintliga och nya kunder avseende Ovzon 3, Ovzon On-Board-Processor samt vår nya mobila sattelitterminal Ovzon T7 och dess unika förmågor. Förseningen kommer inte att ha någon effekt på våra nuvarande affärsåtaganden eller nyförsäljning eftersom vi har tillgång till satellitkapacitet som garanterar pågående leveranser, service och försäljning.

Som en konsekvens av förseningen av Ovzon 3 har Intelsat General Communications  (IGC) valt att verkställa sin uppsägningsrätt gällande förköpsåtagandet för Ovzon 3. Mot bakgrund av vår fortsatt goda relation och samarbetet med Intelsat och IGC samt den ökade efterfrågan på Ovzons tjänster gör vi bedömningen att detta inte kommer att ha någon inverkan på framtida intäkter för Ovzon 3.

Fortsatt stöd från större aktieägare och kreditpartner

Förseningen förväntas öka den totala kostnaden för satellitprojektet med cirka 25 MUSD. Vi har därför säkrat finansiering av detta genom att öka den nuvarande lånefaciliteten med P Capital Partners och genom en riktad nyemission om 200 MSEK mot ett flertal av bolagets större befintliga aktieägare såsom Öresund, Bure, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring samt nya aktieägare. Det starka engagemang och långsiktiga stöd som våra aktieägare och kreditgivare visat med kort framförhållning i denna situation är en enorm styrka för bolaget. Det visar också tilltron till den unika teknologin och det paradigmskifte avseende mobilitet, prestanda och tillförlitlighet som Ovzon 3 innebär.

Bra utgångsläge för 2023

Vi går in i 2023 med en stark framtidstro och ett stort driv. Detta av flera skäl. Vi är idag den enda leverantören i världen som kan leverera en unik integrerad satellitkommunikationstjänst (Ovzon SATCOM-as-a-Service) som inkluderar nätverk med stark bandbredd, mobila satellitterminaler, testad och säker koppling till internet och global support 365/24/7. Genom vår unika teknologi och integrerade lösningar levererar vi idag den högsta dataöverföringshastigheten och de minsta mobila satellitterminalerna på marknaden på ett säkert sätt. Vi kan också snabbt utöka vår kapacitet vid behov. Därutöver har vi stärkt organisationen med nya nyckelrekryteringar. Sist men inte minst kan vi genom vår samarbetsfokuserade partnerstrategi, närhet till slutkund och med egna insatser fortsätta bredda vår bas av kvalitativa kunder där tillförlitlig, snabb och fungerande satellitkommunikation är helt avgörande.

Per Norén, VD Ovzon

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports