Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) har idag meddelat Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller ”Bolaget”) att övertilldelningsoptionen utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden avslutats. Bolagets styrelse har med anledning av detta fattat beslut om riktad nyemission genom utnyttjande av bemyndigande.

I samband med noteringen av Ovzons aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har Ovzon ställt ut en option till Carnegie att förvärva ytterligare högst 696 428 nyemitterade aktier från Bolaget till priset i Erbjudandet för att täcka övertilldelning av aktier i Erbjudandet.

Carnegie har idag, i sin roll som stabiliseringsagent i Erbjudandet, utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. Ovzons styrelse har med anledning av detta idag beslutat att emittera 696 428 nya aktier till Carnegie i en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande.

Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 49 miljoner kronor, vilket medför att Bolaget tillförts totalt cirka 238 miljoner kronor genom Erbjudandet, före emissionskostnader. Efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 8 396 399. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till 70 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen i Erbjudandet.

Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med anledning av Bolagets aktiekursutveckling har Carnegie valt att avsluta stabiliseringsperioden.

Förklarande beskrivning

En övertilldelningsoption innebär att Bolaget, om efterfrågan på dess aktie är stor, kan sälja fler aktier än de som ingår i det ursprungliga erbjudandet. I det här fallet resulterade övertilldelningsoptionen i att Bolaget, i linje med vad som står i noteringsprospektet, sålde ytterligare 696 428 aktier.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder under de första 30 dagarna efter noteringen av Bolagets aktier. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har inga stabiliseringsåtgärder behövts och Carnegie har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Villkor för den riktade nyemissionen

Med utnyttjande av bemyndigande av årsstämman den 25 april 2018 har styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission av 696 428 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 69 642,8 kronor. Rätt att teckna sig för aktierna tillkommer Carnegie Investment Bank AB (publ). För de 696 428 aktierna ska erläggas 48 749 960 kronor kontant. Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske senast den 11 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning av aktierna. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD

Lennart Hällkvist, Styrelseordförande

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 18.00.

Om Ovzon

Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

 

Subscribe to press releases and financial reports