Viktiga kundavtal och finansiering av Ovzon 3

Kvartalet april–juni 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 55 987 TSEK (57 092).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -9 049 TSEK (-11 966).
 •  Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3 248 TSEK (2 057).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -12 915 TSEK (-15 051).
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-2,25).

Perioden januari–juni 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 109 348 TSEK (103 403).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 389 TSEK (-23 589).
 •  Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 7 908 TSEK (2 471).
 •  Resultat efter skatt uppgick till 8 418 TSEK (-29 991).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,29 SEK (-5,13).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Avtal med Intelsat om framtida försäljning på bolagets kommande satellit Ovzon 3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK)
 • Avtal med Intelsat för kapacitet på deras kommande satellit, IS-39, vilket ökar möjlig kapacitet för Ovzons kunder.
 • Vid årsstämman den 10 april valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han utsågs även till ny ordförande i styrelsen.
 • I början av maj utsågs Magnus René till ny VD. Per Wahlberg, grundare och avgående VD fortsätter inom bolaget som vice VD och ansvarig för affärsutveckling.
 • Ovzon och Hispasat, en spansk telekommunikations- och satellitoperatör, ingick ett strategiskt samarbetsavtal avseende försäljning av Hispasats satellitkapacitet till Ovzons kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Finansieringen av Ovzon 3 säkerställdes genom en lånefacilitet ledd av Proventus Capital Partners bestående av ett lån på 60 MUSD och ett efterställt lån på 200 Mkr.

Nyckeltal

Apr–Jun  Apr–Jun Jan–Jun  Jan–Jun Helår
TSEK 2019  2018 2019  2018 2018
Nettoomsättning 55 987 57 092 109 348 103 403 207 883
Rörelseresultat -9 049 -11 966 -4 389 -23 589 -17 536
Justerat rörelseresultat* 3 248 2 057 7 908 2 471 8 524
Rörelsemarginal neg neg neg neg neg.
Justerad rörelsemarginal* 6% 4% 7% 2% 4%
Periodens resultat efter skatt -12 915 -15 051 8 418 -29 991 -25 640
Resultat per aktie, SEK -0,38 -2,25 0,29 -5,13 -3,63

*Exklusive jämförelsestörande poster

“Vi har under sommaren slutfört finansieringen av Ovzon 3 genom att säkra lån på knappt 800 MSEK”

Kommentar från VD

Viktiga kundavtal och finansiering av Ovzon 3

Under andra kvartalet har vi fortsatt utveckla bolaget enligt vår plan. Den sista biten av finansieringen av Ovzon 3 är på plats och Maxar, vår satellitleverantör, har startat projektet för att tillverka satelliten. För launch av satelliten har vi nyligen kontrakterat Arianespace för att skjuta upp vår satellit 2021 och vi har därmed lämnat de preliminära avtal vi hade. Arianespace är en ledande aktör med en lång historik av lyckade uppskjutningar med Ariane 5. De ansvarade nyligen för launchen av Intelsats IS- 39.

Viktiga kommersiella avtal

I april tecknade vi två mycket viktiga avtal med Intelsat, världens största satellitoperatör. Det första avtalet innebär att Intelsat åtar sig att köpa Ovzons tjänster på den planerade nya satelliten Ovzon 3, för ett totalt ordervärde om 56 MUSD (cirka 520 MSEK). När Ovzon 3 är i drift kommer det därmed att ge Intelsat möjligheten att återförsälja Ovzons unika mobila bredbandstjänst till sina kunder.

Det andra avtalet med Intelsat innebär att Ovzon säkrar ytterligare kapacitet för att kunna expandera nuvarande tjänst. Avtalet är flerårigt där Intelsat tillhandahåller oss kapacitet och styrbara antenner på sin nya satellit, Intelsat 39 (IS-39). Satelliten, som launchades med Arianspace i augusti, väntas driftsättas under tredje kvartalet 2019. Avtalet möjliggör för Ovzon att erbjuda kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien.

Vidare har vi tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Hispasat, en ledande spansk telekommunikations- och satellitoperatör, om att gemensamt erbjuda en kraftfull bärbar bredbandslösning med stöd av Ovzons teknologi och Hispasats satellitflotta.

Med de nya avtalen med Intelsat och Hispasat kan vi erbjuda våra kunder närmast global täckning. Vi förväntar oss att det kommer att hjälpa oss generera fler affärer i USA, Europa och Latinamerika.

Finansiering i hamn för Ovzon 3

Under året har vi arbetat med att slutföra finansieringen av vår första egna satellit, Ovzon 3. I januari slutförde vi en företrädesemission som tillförde bolaget 750 MSEK före emissionskostnader och i början av juli tog vi det andra finansieringssteget genom ett lånearrangemang som leds av Proventus Capital Partners. Lånearrangemanget består av en senior lånefacilitet om 60 miljoner USD och ett efterställt lån på 200 miljoner SEK. Med finansiering på plats kommer Ovzon nu agera snabbt för att satelliten ska skjutas upp under 2021. Ovzon 3 är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global täckning för vår avancerade tjänst.

Finansieringsarbetet har under första halvåret varit omfattande och den under hösten planerade noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista skjuts därför upp till år 2020.

Spännande framtid

De nya avtal vi tecknat med Intelsat och Hispasat ökar efterhand både vår tillgängliga kapacitet och vår täckning. Försäljningen väntas för året ligga relativt konstant till dess att beläggningen på vår vår leasade kapacitet ökar genom de kundavtal vi kan teckna framöver. Vi har på kort tid lyckats nå viktiga milstolpar såväl kommersiellt som finansiellt, framförallt när det gäller lanseringen av vår egen satellit Ovzon 3. Vi är bara i början av en lång och spännande resa.

Magnus René, VD Ovzon

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 23 augusti 2019 kl. 08:00.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957
Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports