Nya beställningar banar väg för nästa steg

Perioden januari–juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 70 346 TSEK (94 559)
 • Rörelseresultatet uppgick till -61 568 TSEK (-11 958)
 • Resultat efter skatt uppgick till -49 792 TSEK (-18 186). I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med 11 948 TSEK (-9 147)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,08 SEK (-0,51)

Kvartalet april–juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 216 TSEK (34 983)
 • Rörelseresultatet uppgick till -30 910 TSEK (-17 313)
 • Resultat efter skatt uppgick till -38 538 TSEK (-51 891). I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med -7 451 TSEK (-37 668)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 SEK (-1,42)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Notering på Nasdaq Stockholm mid cap den 20 april 2021
 • Ovzon har utnyttjat 35 MUSD av sin lånefacilitet från Proventus
 • Utökad order från italienska brandförsvaret
 • Per Norén tillträdde som ny VD den 1 maj
 • Order på 1,8 MUSD från det amerikanska försvaret
 • Order från Opcion Legal i Colombia via Bansat
 • Order på 2 MUSD från det amerikanska försvaret

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Order på Ovzon T6-terminaler från det amerikanska försvaret för användning vid flyginsatser
 • Order på 5,9 MUSD, motsvarande 51 miljoner SEK, från det amerikanska försvaret
 • Besked om senarelagd uppskjutning av satelliten Ovzon 3

Nyckeltal

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår
TSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 33 216 34 983 70 346 94 559 160 477
Rörelseresultat -30 910 -17 313 -61 568 -11 958 -48 284
Periodens resultat efter skatt -38 538 -51 891 -49 792 -18 186 -104 049
Resultat per aktie, SEK -0,84 -1,42 -1,08 -0,51 -2,52
Totalt kassaflöde 218 032 290 405 123 630 291 115 -68 042
Soliditet, % 78 94 78 94 97
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 66,4 53,0 66,4 53,0 75,2

Nya beställningar banar väg för nästa steg

De första 90 dagarna som nytillträdd VD för Ovzon har gått väldigt snabbt. Det har varit intensivt, inspirerande och insiktsfullt att få lära känna vårt dedikerade och kompetenta team. Det har gjort mig ännu mer optimistisk om vår framtid. Under åren som ledare har jag utvecklat en enkel men relevant ledarskapsfilosofi som passar väl in på Ovzon: människor först – kunder alltid – affärer överallt.

Mitt tydligt uttalade mål med de första 30 dagarna var att träffa alla våra intressenter globalt. Det tog var och en av dessa 30 dagar. Varje möte var mycket värdefullt. Efter att ha träffat alla dessa viktiga och motiverade intressenter såsom kunder, anställda, partners, styrelse och ägare stod det helt klart för mig att mitt fokus och ledarskap kommer att vara att så snabbt som möjligt leda Ovzon mot att uppnå sin fulla potential.

Jag har haft möjlighet att träffa de flesta av våra kunder samt delta i kundmöten samt produkt och tjänstedemonstrationer. Det är uppenbart att Ovzon är en kundfokuserad organisation; allt vi gör börjar med våra kunder och slutar med våra kunder. Vi har en unik kompetens, förståelse och passion för ”att vara kunden”. Alla våra kunder, på samtliga marknader har vitala behov och krav. De litar till fullo på våra tjänster för att kunna vara verksamma på avlägsna platser över hela världen med obefintlig eller opålitlig infrastruktur. Detta kräver globala, högpresterande och mobila lösningar där vårt Satcom-as-a-Service-erbjudande levererar ett unikt värde. Vi har åtagit oss att ge våra kunder en lösning som är bäst i klassen när det gäller teknik, tillförlitlighet, säkerhet, mobilitet och prestanda. Ovzons fokus kommer fortsatt att vara att expandera och leverera våra unika lösningar.

Ytterligare order

Andra kvartalets ordervärde på totalt 3,8 miljoner USD samt den nya ordern om 5,9 miljoner USD (motsvarande 51 MSEK) från det amerikanska försvaret, vår största kund, är utmärkta bevis på det värde vi levererar till världens mest tekniskt sofistikerade och krävande organisationer. Dessa nya beställningar inkluderar en utökad global service, Ovzons On-The-Move (OTM)-terminaler för enkel integration på mobila plattformar samt den nyligen lanserade Ovzon T6-terminalen för On-The-Pause (OTP) satellitkommunikation. Beställningarna är en fortsatt stark bekräftelse på vår relevans för det amerikanska försvarets globala uppdrag och är en solid indikation på en fortsatt stor efterfrågan på den viktiga Satcom-as-a Service kapacitet som den kommande lanseringen av Ovzons nya satellit, Ovzon 3, innebär. Dessa ordrar banar väg för nästa steg i utveckling och prestandanivå för Ovzon. Beställningarna under första halvåret 2021 från amerikanska försvaret skapar en bra grund för ett betydligt starkare andra halvår. Nettoomsättningen för det andra kvartalet ligger i linje med föregående år. Den lägre omsättningen under det första halvåret är ett resultat av de, jämfört med Q1 2020, relativt sett lägre kontrakten med amerikanska försvaret. Det är också en pandemieffekt eftersom det varit svårare att träffa kunder och skapa lösningar tillsammans. Vår kostnadsmassa har ökat enligt plan, vilket är en följd av att vi har fortsatt investera i framtiden i form av ökad satellitkapacitet med högre prestanda – en kapacitet som vi inte lyckats få full kundbeläggning på under första halvåret. Samtidigt har vi kunnat nyttja denna kapacitet för tester och demos för vår nya generation av produkter och tjänster.

Första ordern från Sydamerika

Jag har också träffat många av våra partners. De spelar en nyckelroll i vår tillväxtstrategi. Vi kommer att fortsätta att vara selektiva men utöka vårt nätverk av partners samt fortsätta att motivera och utbilda dem i att representera Ovzon och att sälja och leverera våra produkter och tjänster till globala marknader och marknadssegment som vi inte kan nå lika snabbt på egen hand. Under andra kvartalet fick vi en order från Opcion Legal, en NGO i Colombia ansluten till FN:s flyktingorganisation, genom vår partner Bansat. Tjänsten kommer att användas i de mest avlägsna delarna av Colombia under en första kontraktstid på sex månader som startade i juli. Vi vann denna order eftersom stora delar av Colombia saknar bredbandsanslutning till internet. Detta är ett första och viktigt steg för att etablera och utöka våra tjänster i Sydamerika.

Ovzon 3 och framtida tillväxt

Ovzon 3 som är i slutproduktion och testning hos vår produktionspartner Maxar planerades att skjutas upp under det fjärde kvartalet 2021 och att tas i drift i under det andra kvartalet 2022. Vi har arbetat hårt för att hålla vårt lanseringsschema men som kommunicerades i ett pressmeddelande den 17 augusti kommer detta dessvärre inte att lyckas. Den globala pandemin och branschöverskridande leveranskedjeproblem har gjort att vår produktionspartner Maxar och en av deras underleverantörer, Honeywell, tvingas försena färdigställandet av Ovzon 3. Vi planerar därför för en senarelagd uppskjutning till slutet av andra kvartalet 2022 och att satelliten beräknas därmed tas i drift under fjärde kvartalet 2022. Vi har meddelat våra slutkunder om förseningen och de fortsätter vara engagerade och motiverade att nyttja vår satellits unika styrka i sina globala nätverk när den tas i drift. Förseningen kommer inte att påverka Ovzons nuvarande affärer och leveranser till befintliga eller nya kunder. Vi har sedan tidigare, strategiskt, säkrat leasad satellitkapacitet för Ovzons efterfrågade Satcom-as-a-Service erbjudande. Lanseringen av Ovzon 3 är ett dagligt fokus för mig och hela vårt team. Vi ser med tillförsikt fram emot lanseringen under 2022.

Den nyligen kommunicerade stora order vi erhållit från vår största kund amerikanska försvaret på USD 5,9 miljoner (motsvarande 51 miljoner SEK) är ytterligare en viktig expansion och referensorder. Med lanseringen av Ovzon 3 kommer vi att utöka vårt erbjudande med oöverträffad funktionalitet för våra kunder. Det kommer att vara en katalysator för marknadsexpansion och lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att Ovzon har potential att bli mångfalt större när vi fortsätter på vår inslagna väg att utveckla och leverera banbrytande integrerade och mobila Satcom-as-a-Service-lösningar till kunder runt om i världen.

Per Norén, VD Ovzon

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 (0)703 693300

Subscribe to press releases and financial reports