Stark tillväxt och ökad klarhet kring Ovzon 3

Perioden januari–juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 177 815 (70 346) TSEK. I omsättningen för perioden ingår ersättning för avyttrat produktionslager om 3 367 (-) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 318 (-61 568) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 483 (-49 792) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar med 31 420 (11 948) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 (-1,08) SEK

Kvartalet april–juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 77 928 (33 216) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 810 (-30 910) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 16 263 (-38 538) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar med
  25 027 (-7 451) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (-0,83) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Start av leverans av SATCOM-as-a-Service till italienska brand- och räddningstjänsten
 • Förnyad order på 1,8 MUSD från U.S DOD för SATCOM-as-a-Service

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Ovzons CFO slutar i september 2022
 • Förnyad order på 1,1 MUSD från UK MoD för SATCOM-as-a-Service

Framtidsutsikter

 • Bolagets bedömning är att omsättningen för 2022 blir väsentligt högre än för 2021 och att uppskjutning av Ovzon 3 sker i perioden december 2022 till februari 2023, förutsatt att de slutliga testerna faller ut som planerat. Tidigare var bolagets bedömning att omsättningen för 2022 skulle bli högre än för 2021.

Nyckeltal

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår
TSEK 2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning 77 928 33 216 177 815 70 346 191 378
Rörelseresultat -8 810 -30 910 -26 318 -61 568 -113 383
Periodens resultat efter skatt 16 263 -38 538 4 483 -49 792 -83 854
Resultat per aktie, SEK 0,32 -0,84 0,09 -1,08 -1,78
Totalt kassaflöde 51 933 218 032 -43 635 123 630 208 880
Soliditet, % 73 78 73 78 78
Orderbok SATCOM services, MUSD 16,5 10,4 16,5 10,4 29,1
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 44,65 66,4 44,65 66,4 62,8

Stark tillväxt och ökad klarhet kring Ovzon 3

Under det andra kvartalet 2022 har vi ytterligare flyttat fram Ovzons position med vårt unika och världsledande SATCOM-as-a-Service-erbjudande. Vi ser tydliga tecken på att våra nuvarande kunder förlänger kontrakt och användandet av våra tjänster. Därutöver attraheras allt fler potentiella kunder av vårt premiumerbjudande och de nya applikationer vi kan addera till vårt kärnerbjudande. Vi har varit i aktiva dialoger med europeiska, amerikanska och internationella civil- och försvarsorganisationer sedan starten av kriget i Ukraina. Det finns ett tydligt ökat behov och intresse av högpresterande, effektiv mobil satellitkommunikation för alla typer av kritiska uppdrag. Vi är övertygade om att det kommer att leda till strategiska affärer. Det är dock viktigt att konstatera att säljcykler och ledtider är relativt långa trots det ökade behovet. Vi har dock den uthållighet som behövs och vi är djupt engagerade med de mest progressiva och relevanta organisationerna. Vår förmåga att snabbt etablera högpresterande och säker kommunikation i miljöer med säkerhetspolitisk oro, där den ordinarie infrastrukturen brister eller är obefintlig, är viktigare än någonsin.

Med det ökade intresset och behovet som utgångspunkt bedömer vi det som fördelaktigt att vi fortsatt har högpresterande satellitkapacitet tillgänglig som vi tidigare köpt från Intelsat. Det betyder att vi omedelbart kan leverera Ovzon SATCOM-as-a-Service till befintliga och nya kunder. Vår potential att växa och ta fler order begränsas inte av vår egen kontrollerade satellitkapacitet. Vi har dessutom möjlighet att förvärva ytterligare extern kapacitet med snabb leverans vid ökad orderingång. Detta tills dess att vår egen satellit, Ovzon 3, är uppskjuten och operativ, vilket givetvis kommer att öka vår förmåga avsevärt. Ovzon 3 kommer därutöver höja värdet på våra unika tjänster, eftersom vi då kan erbjuda ytterligare flexibilitet, säkerhet, datahastighet och mobilitet för befintliga och framtida kunder.

Ökad klarhet kring uppskjutning av Ovzon 3

Detaljerna och tydligheten kring uppskjutningen av Ovzon 3 har ökat betydligt de senaste månaderna. De nyckelkomponenter som tidigare varit försenade är nu alla levererade till vår produktionspartner Maxar liksom vår egenutvecklade On-Board-Processor som nu är integrerad och under testning på satelliten. Denna industriunika kommunikationsplattform kommer att göra satellitens förmåga exceptionell ur många perspektiv men framför allt kring garanterad och säker uppkoppling under alla typer av förhållanden. Ovzon 3 går nu in i sista stegen av integration med aktiva sluttester, inklusive så kallad Thermal Vacuum Test. Förutsatt att alla tester faller väl ut och att all logistik och koordinering håller, planeras uppskjutning av Ovzon 3 att ske någon gång under tidsperioden december 2022 till februari 2023. Vi har erhållit detta uppskjutningsintervall av vår partner Arianespace som del av deras samlade planering. Uppskjutningen kommer att ske från Arianspace uppskjutningsplattform i Kourou i Franska Guyana. Efter uppskjutning kommer det ta ytterligare cirka fyra månader innan satelliten är i operativ position och kan användas för kundleveranser.

Som en konsekvens av förseningen av Ovzon 3 har förköpsåtagandet om 56,2 MUSD från Intelsat General Communications (IGC), enligt avtal, justerats ned med 5 procent i det tredje kvartalet och kommer troligtvis att justeras ned med ytterligare 10 procent i fjärde kvartalet för att då uppgå till 47,8 MUSD. Mot bakgrund av vår goda relation och samarbete med Intelsat och IGC och den ökade efterfrågan på våra tjänster är det vår bedömning att detta inte kommer att ha någon påverkan på framtida intäkter för Ovzon 3.

Bra förutsättningar för andra halvåret

Sammanfattningsvis fortsätter vårt fokus på att skapa lönsam tillväxt med vårt kärnerbjudande, Ovzon SATCOM-as-a-Service. Vi fortsätter också att leverera på det senaste årets tydligt ökade orderingång. Våra nyligen förlängda avtal samt de nya affärer vi arbetar febrilt med visar att det finns viktiga behov vår lösning kan fylla på ett antal geografiska marknader. Det visar också att vår marknadsmetod baserad på nära och aktiv kunddialog, en djup förståelse för kundens miljö och verksamhet samt välfungerande partnerskap, kan få initiala testinstallationer och mindre order att växa och bli stora kontrakt.

Det är därutöver en påtaglig investeringslust och aktivitet i satellitindustrin just nu, vilket gynnar hela industrin och det sätter strålkastarljuset på bolag som Ovzon. Vår avancerade och tillförlitliga teknologi, våra produkter och vår unika premiumtjänst samt vår förmåga att snabbt leverera, gör att vi har enkel och progressiv affärsmodell i absolut framkant. De senaste halvårets generellt ökade makroekonomiska osäkerhet har hittills inte påverkat oss eller vår bransch nämnvärt. Vi ser att den ökade säkerhetspolitiska oron i Europa istället ökat efterfrågan på övervakning, säkerhet och kritisk kommunikation där traditionella kommunikationskanaler och infrastruktur inte kan användas eller finns tillgängliga. Det sker även en konsolidering i sattelitindustrin som skapar än mer utrymme för Ovzon att fokusera på att vinna fler kunder och därmed fortsätta växa. Vår tidigare bedömning var att omsättningen för 2022 blir högre än för 2021. Den bedömningen har blivit säkrare och vi bedömer nu att omsättningen blir väsentligt högre 2022. Genom ett högre kapacitetsutnyttjande har också våra lönsamhetsförutsättningar förbättrats.

Jag vill också passa på att tacka Ovzons CFO och min kollega Johan Brandt för hans insatser för bolaget, då han i slutet av september lämnar sin tjänst. Rekryteringen av en ny CFO pågår för fullt. Företaget växer och utvecklas snabbt och vi fortsätter att stärka Ovzons organisation. Vi arbetar nära marknaden och våra medarbetare och partners gör ett fantastiskt arbete. Vi går en spännande höst till mötes.

Per Norén, VD Ovzon

 

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 703 69 33 00

Subscribe to press releases and financial reports