Lönsamt kvartal och lyckad emission 750 MSEK

Kvartalet januari–mars 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 53 361 TSEK (46 311).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 4 660 TSEK (-11 623).
  •  Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4 660 TSEK (414).
  •  Resultat efter skatt uppgick till 21 333 TSEK (-14 940).
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (neg: 2,99).

Väsentliga händelser under kvartalet

  •  Bolaget har slutfört en nyemission om ca 750 MSEK (före emissionskostnader).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget har tecknat avtal med Intelsat om framtida försäljning på bolagets kommande satellit Ovzon 3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK) gällande de tre första åren.
  • Bolaget har även genom avtal med Intelsat säkrat kapacitet på deras kommande satellit, IS-39, vilket möjliggör expansion av nuvarande tjänst.
  • Vid årsstämman den 10 april valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han utsågs även till ny ordförande i styrelsen.
  • I samband med denna kvartalsrapport byter Ovzon VD från Per Wahlberg, grundare, till Magnus René, som även sitter i styrelsen. Per fortsätter inom bolaget som vice VD och i en roll inom innovation och utveckling.

Kommentar från VD

Stark början på året med order på 520 MSEK

Genomförd nyemission, fortsatt innovation och viktiga avtal på plats

Under första kvartalet har vi haft fortsatt mycket hög aktivitet inom alla områden. Vi har tagit ett mycket viktigt steg för att skicka upp vår första egna satellit, Ovzon 3. I januari tillfördes bolaget 750 MSEK före emissionskostnader i en företrädesemission, där huvudägarna Investment AB Öresund och Bure Equity AB ökade sitt ägande i bolaget.

Fortsatt högt affärstempo

Vi har rekryterat nyckelpersoner inom flera områden. Utvecklingen av vår OBP (On-board-processor) har fortsatt enligt plan. Under kvartalet och även efter perioden har vi utfört ett flertal framgångsrika demonstrationer av vår mobila bredbandstjänst för bland annat europeiska organisationer, såväl försvarsknutna som civila, vilket radikalt flyttat fram Ovzons position på marknaden för satellitkommunikation. Efter kvartalet har två mycket viktiga avtal tecknats med Intelsat, världens största satellitoperatör. Det första avtalet innebär att Intelsat köper Ovzons tjänster på den planerade nya satelliten Ovzon 3 med ett totalt ordervärde om 56 MUSD (cirka 520 MSEK) fördelat på upp till tre år med start 2021. Ordern innebär att bolaget per rapportdatumet har en orderstock om cirka 600 MSEK på leasade och den framtida egna satelliten. När Ovzon 3 är i drift kommer det ge Intelsat möjligheten att återförsälja Ovzons unika mobila bredbandstjänst till sina kunder. Det andra avtalet innebär att Ovzon har säkrat ytterligare kapacitet för att kunna expandera nuvarande tjänst. Avtalet är flerårigt där Intelsat erbjuder Ovzon kapacitet och två styrbara antenner på sin planerade nya satellit, Intelsat 39 (IS-39). Satelliten väntas driftsättas under tredje kvartalet 2019 och möjliggör för Ovzon att erbjuda kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien.

Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av en starkare dollarkurs. Intäkterna väntas framöver ligga relativt konstant, med befintliga kontrakt, till dess vi kan erbjuda våra kunder mer kapacitet på satelliter som har tillräcklig prestanda – exempelvis genom de avtal vi tecknat under och efter kvartalet. Dessa avtal beräknas tillsammans öka vår kapacitet med cirka 40 procent.

Den grundläggande lönsamheten i vår satellittjänst var under kvartalet högre jämfört med föregående år. Vårt rörelseresultat ökade till 4 660 TSEK jämfört med ett underskott föregående år på -11 623 TSEK. Föregående år belastades i och för sig av satellitflytt och noteringskostnader. Det kan ändå noteras att lönsamheten utöver detta ökat med drygt 4 MSEK från ett litet positivt resultat till ovanstående rörelseresultat.

Viktig del av finansieringen avklarad

Vi har under kvartalet tagit viktiga steg i vår strategi för framtida tillväxt genom uppskjutningen av en egen satellit. Den nya satelliten kommer att öka tillgänglig kapacitet och därmed kraftigt höja bolagets intäktspotential, förbättra rörelsemarginaler samt ge oss ytterligare försprång i teknik och prestanda. Den totala investeringskostnaden för satelliten inklusive tillverkning, uppskjutning, finansiering och försäkring uppskattas till 1,5 miljarder SEK. Hälften av finansieringen är nu avklarad tack vare den fullt ut garanterade företrädesemissionen i januari. Nästa steg för bolaget blir nu att slutföra lånefinansieringen av satelliten om 750 MSEK – ett arbete som vi fortsätter med under 2019.

Sammantaget har vi under första kvartalet 2019 tagit ytterligare kliv mot våra mål. Ovzon har ett starkt team med rätt kompetens och erfarenhet för att både leverera på nuvarande strategi och revolutionera vår bransch.

Vi har marknadens mest högpresterande mobila bredbandstjänst via satellit, som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vi går nu in i en intressant och intensiv fas i projektet med egna satelliter samtidigt som vi fortsätter utvärdera möjligheter för tillväxt genom leasad kapacitet och fler kunder.

I samband med denna kvartalsrapport kommer jag efter cirka 12 år sedan bolagets grundande att lämna över VD-skapet till vår styrelseledamot Magnus René som har stor erfarenhet av att leda internationellt inriktade börsföretag. När vi nu går in i en ny fas ser jag fram emot att kunna fokusera på det jag brinner för – affärsutveckling och innovation!

Per Wahlberg, avgående VD 

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndagen den 6 maj 2019 kl. 08:00.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Kontaktinformation

Per Wahlberg                       Johan Brandt                        Ovzon AB (publ)

VD                                       CFO                                     Anderstorpsvägen 10,

pwa@ovzon.com                  jbr@ovzon.com                  SE-171 54 Solna

www.ovzon.com                 Org nr 559079-2650          +46 8 508 600 60

 

Subscribe to press releases and financial reports