Framsteg i en turbulent värld

Kvartalet januari–mars 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 59 576 TSEK (53 361).
  • Rörelseresultatet ökade till 5 355 TSEK (4 660).
  • Resultat efter skatt ökade till 33 705 TSEK (21 333).
  • Resultat per aktie ökade till 0,98 SEK (0,71).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK till Stena Finans AB genomfördes.
  • Nya distributörer i Benelux, Colombia och Peru.
  • Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit används av italienska myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av Covid-19.
  • Förnyade kontrakt, värderade till totalt 6,9 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Ovzon och Airbus har ingått ett samarbetsavtal där Airbus som återförsäljare kommer att inkludera Ovzons innovativa satellitkommunikationstjänster i sin produktportfölj.
  • Baserat på nuvarande orderbok och svårigheten att just nu göra nya affärer kommer omsättning och lönsamhet kortsiktigt att bli svagare.

Nyckeltal

Jan-Mar Jan-Mar Helår
TSEK 2020 2019 2019
Nettoomsättning 59 576 53 361 231 642
Rörelseresultat 5 355 4 660 11 419
Justerat rörelseresultat* 5 355 4 660 23 716
Periodens resultat efter skatt 33 705 21 333 29 230
Resultat per aktie, SEK 0,98 0,71 0.93
*Exklusive kostnader av engångskaraktär

Kommentar från VD

Årets inledande månader har inneburit fortsatta framsteg för Ovzon, trots att effekterna av Covid-19 naturligtvis försvårar våra marknadsaktiviteter. Vi har förbättrat vår finansiella ställning genom en riktad emission till Stena Finans. Detta stärker satsningen på vår fullt finansierade första egna satellit, Ovzon 3, samt fortsatt produktutveckling. Vi har under kvartalet också byggt ut vår säljkapacitet genom flera nya distributörer, bland annat med internationellt ledande Airbus.

Nya distributörer och Airbus som viktig partner

I december 2019 tecknade Ovzon ett samarbetsavtal med italienska Gomedia Satcom och samtidigt säkrades en första order från den italienska armén. Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit har under kvartalet därmed börjat användas av italienska myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av Covid-19.

Vi har i början av 2020 också engagerat Network Innovations som distributör i Benelux, Bansat i Colombia, Orbita i Peru, Syntelix i Panama och Aicox i Spanien och Portugal.

I början av april tecknade vi ett avtal med Airbus. Airbus kommer att inkludera Ovzons satellitkommunikationstjänster i sin produktportfölj och från slutet av 2021 kommer erbjudandet utökas med Ovzons egna satellit Ovzon 3. Airbus är en ledande systemintegratör som tillhandahåller avancerad, säker, satellitkommunikation och nätverkstjänster. Vi är givetvis glada och förhoppningsfulla inför samarbetet, då Airbus professionella team har lång historik av att tillhandahålla avancerad satellitkommunikation till krävande kunder.

Kundavtal och IS-39

Vi säkrade under kvartalet förnyade kontrakt om 6,9 MUSD, från amerikanska försvaret, via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat (IGC). Kontrakten avser andra halvåret av kundens budgetår 2020, fram till september 2020. Den totala ordervolymen för kundens budgetår uppgår därmed till 20,6 MUSD, jämfört med 22,8 MUSD föregående budgetår.

Intelsats satellit IS-39, där vi säkrat hyrd kapacitet för vår tjänst, har vid tester hösten 2019 visat på goda prestanda. Intelsat har dock ännu inte kunnat fastställa ett datum för när man kan börja leverera kapacitet inom den avtalade geografin. Denna fördröjning ligger utanför vår kontroll, men när klartecken ges kommer vi kunna erbjuda våra kunder kompletterande geografisk täckning.

Framtidsutsikter och Covid-19

Våra marknadsaktiviteter har tyvärr begränsats av Covid-19. Mässor har ställts in liksom resor till potentiella kunder i syfte att demonstrera vår tjänst. Trots det har vi haft en fortsatt mycket god dialog med såväl försvars- som mediarelaterade aktörer.

Vi bedömer att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och prestanda på längre sikt kommer fortsätta att utvecklas positivt och vi räknar med att under året kontraktera nya kunder som även kommer vara intresserade av kapacitet på Ovzon 3. Det turbulenta läget i världsekonomin efter utbrottet av Covid-19 och det lägre sexmånaderskontraktet från US DoD som tecknades i mars innebär dock att omsättningen och lönsamheten kortsiktigt blir svagare.

Ovzon 3 är bara början

Ovzon 3 som nu är under produktion hos vår partner Maxar kommer enligt plan att skjutas upp under senare delen av 2021. Ovzon 3 flerfaldigar vår kapacitet och ger oss möjlighet att erbjuda nya bättre tjänster och funktioner, vilket ytterligare förbättrar vår unika mobila bredbandstjänst. Projektet är centralt och vårt primära fokus under de kommande åren. Det är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter. Vi är därmed väl positionerade och har stora möjligheter på framtidens satellitmarknad.

Magnus René, VD

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 28 april 2020 kl. 08:00 CET.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957
Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports