Rekordomsättning men med fortsatt otillfredsställande lönsamhet

Kvartalet januari–mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 99 887 (37 131) TSEK. I omsättningen för perioden ingår ersättning för avyttrat produktionslager om 3 367 (-) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -17 508 (-30 658) TSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -11 780 (-11 254) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar med 6 393 (19 399) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,24) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Besked att uppskjutningen av Ovzon 3 försenas något och planeras att ske sent under 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Den 1 april 2022 startade leveransen av Ovzon SATCOM-as-a-Service baserad på styrbara antenner till italienska brand- och räddningstjänsten.
  • Den 21 april 2022 hölls bolagets årsstämma.

Framtidsutsikter

  • Bolagets bedömning är att omsättningen för 2022 blir högre än för 2021.

Nyckeltal

jan-mar jan-mar jan-dec
TSEK 2022 2021 2021
Nettoomsättning 99 887 37 131 191 378
Rörelseresultat -17 508 -30 658 -113 383
Periodens resultat efter skatt -11 780 -11 254 -83 854
Resultat per aktie, SEK -0,21 -0,24 -1,78
Totalt kassaflöde -95 568 -94 402 208 880
Soliditet, % 79 95 78
Orderbok SATCOM services, MUSD 22,4 11,5 29,1
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 50,7 71,6 62,8

Rekordomsättning men med fortsatt otillfredsställande lönsamhet

Omsättningen under första kvartalet 2022 har aldrig tidigare varit högre för Ovzon. Vi fortsätter vårt fokus på att skapa lönsamhet i vår kärnaffär, Ovzon SATCOM-as-a-Service. Det är värt att notera att vi fortsatt bära vissa kostnader för de strategiska investeringar vi gjort i högpresterande satellitkapacitet för att kunna erbjuda våra kunder global täckning och vara redo när vår egen satellit Ovzon 3 är i operativ position.

Under det första kvartalet 2022 har vi självklart fokuserat på att leverera på den starka orderingång på närmare 250 MSEK som vi erhöll under det andra halvåret 2021. Den ökade orderingången är ett tydligt bevis på att vårt SATCOM-as-a-Service-erbjudande är unikt och världsledande och att vår förmåga även börjar sprida sig utanför våra tidigare prioriterade kundsegment. Allt fler kunder och potentiella kunder attraheras av vårt premiumerbjudande och lösning där vi arbetar nära kund och har en tydlig och djup förståelse för kundens miljö och verksamhet. Vi är agila och disciplinerade i vår leverans av mobil satellitkommunikation med hög kvalitet och exceptionell sändnings- och mottagningskapacitet.

Tydligt ökade produktionsvolymer

Genom den stora ordern från den italienska brand- och räddningstjänsten i slutet av 2021 har vi nu två kundsegment; försvars- och räddningsorganisationer. Sedan den 1 april är vi i gång med SATCOM-as-a-Service-tjänsten till vår nya stora kund i Italien. Kunden kommer vara en viktig referens för oss för framtiden.

Parallellt har vi skalat upp produktionen av vår senaste mobila satellitterminal, Ovzon T6, med ökade leveransvolymer till framför allt det amerikanska försvaret. Under fjolåret initierade vi en omfattande industrialisering för att göra verksamheten mer process- och leveransstyrd och för att snabbt kunna öka takten, leverera högsta kvalitet, på rätt tid och globalt. Det har under första kvartalet betalat sig i form av produktion och leveranser av en större volym av terminaler än någonsin tidigare.

Ovzons On-Board-Processor levererad för integration på Ovzon 3

Förberedelserna för uppskjutningen av vår egen satellit under 2022 fortskrider tillsammans med vår tillverkningspartner Maxar. Vår egenutvecklade kommunikationsplattform Ovzon On-Board-Processor har genomgått minutiösa tester och trimmats under kvartalet. Den har nu levererats till Maxar för montering och integration på satelliten. Ovzon 3 kommer bli en viktig milstolpe för att ytterligare öka värdet i vårt unika SATCOM-as-a-Service-erbjudande, eftersom vi då kan erbjuda ytterligare ökad kapacitet, flexibilitet, säkerhet och ökad datahastighet och nya applikationer för våra kunder. Samtidigt har Ovzon 3 i det korta perspektivet ingen direkt påverkan på våra nuvarande affärer och leveransförmåga, eftersom vi sedan tidigare strategiskt säkrat leasad satellitkapacitet. Det viktigaste nu är färdigställandet av Ovzon 3 så att satelliten levererar den förmåga och prestanda som gör den unik och att Ovzon kan erbjuda nästa generations SATCOM-as-a-Service till befintliga och nya kunder.

Ökade investeringar och aktiviteter i satellitindustrin

En annan viktig händelse under första kvartalet, för oss och satellitkommunikationsindustrin, var den årliga branschmässan Satellite 2022 i Washington DC i slutet av mars – ett event som i år var extra välbesökt till följd av lägre pandemirestriktioner. Det är en påtaglig investeringslust och aktivitet i satellitindustrin just nu med ett ökat intresse från investerare och ett stort inflöde av kapital i såväl GEO-, MEO- och LEO-segmentet. Det gynnar innovationstakten och utvecklingen av nya teknologier och affärsmodeller i hela industrin och sätter därmed strålkastarljuset på bolag som Ovzon med en modern affärsmodell och en teknologi i absolut framkant. Ett antal företagsaffärer, exempelvis Viasat’s förvärv av Inmarsat och SES förvärv av Leonardo DRS Global Enterprise Solutions, har höjt intresset och temperaturen i branschen ytterligare.

Ett viktigt 2022

2022 blir ett viktigt år i Ovzons historia. Vi har ambitiösa tillväxtmål att uppnå. Vi ska lansera vår första egna satellit Ovzon 3, som inkluderar vår unika kommunikationsplattform Ovzon On-Board-Processor.

Året har börjat bra och vi har grunden på plats för att kunna leverera på de order vi tagit under 2021, samtidigt som vi fortsätter fokusera på försäljning till både befintliga och nya kunder. Vår bedömning om en högre omsättning 2022 jämfört med 2021 kvarstår.

Vi följer och beklagar givetvis den skrämmande situationen i Ukraina och den säkerhetspolitiska oro i Europa och i övriga världen som följer därav. Situationen kan få en inverkan på vår verksamhet då Ovzons tjänster kan innebära en snabb lösning i situationer där traditionella kommunikationskanaler inte finns tillgänglig. Vi är engagerade i ett antal strategiska diskussioner kring SATCOM-as-a-Service. Att ha referenskunder och tillgänglighet av leveransförmåga är förstås en fördel i dessa svåra situationer.

Per Norén, VD Ovzon

 

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 703 69 33 00

Subscribe to press releases and financial reports