God orderingång och viktiga steg mot egen satellit

Kvartalet juli–september 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 51 676 (48 256).
 •  Rörelseresultatet uppgick till kSEK 2 950 (7 519).
 •  Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick till kSEK 2 950 (8 862).
 •  Resultat efter skatt uppgick till kSEK 379 (2 708).
 •  Resultat per aktie uppgick till SEK 0,05 (0,54).

Perioden januari–september 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 155 079 (148 111).
 •  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -20 639 (13 884).
 •  Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick till kSEK 5 421 (27 422)
 •  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -29 612 (1 345).
 •  Resultat per aktie uppgick till SEK -4,42 (0,27).

Väsentliga händelser under kvartalet

 •  Bolaget har tecknat kundkontrakt om totalt MUSD 18,6 via Intelsat General Corporation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har tecknat avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första satellit.
 •  Valberedningen till Ovzons årsstämma 2019 har utsetts.
 •  Styrelsen i Ovzon har föreslagit en garanterad företrädesemission om högst MSEK 750.
 •  Extra bolagsstämma har kallats till den 21 december 2018.

Kommentar från VD

Viktiga steg mot egen satellit

God orderingång, fortsatt innovation och avtal med SpaceX

Ovzons tredje kvartal har fortsatt med hög aktivitet. Vi har säkrat flera kontrakt, fortsatt investera i innovation samt tagit viktiga steg i vår målsättning att skicka upp en egen satellit. Vi ser tydliga positiva effekter av vår börsnotering i maj. Den har möjliggjort såväl organisationsförstärkningar som ett högre affärstempo. Med en stärkt finansiell position har vi också fått skapat bättre förutsättningar för gynnsamma diskussioner med såväl kunder som projektpartners.

Fortsatt hög affärsaktivitet

Inom vår befintliga tjänst har vi under kvartalet, i konkurrens med världens största operatörer, säkrat ett flertal kundkontrakt om totalt MUSD 18,6 via distributören Intelsat General Corporation, vilket säkrar en stor del av våra intäkter för det kommande året. Kontrakten är dessutom ett viktigt kvitto från en referenskund på att vår tjänst är unik. Efter kvartalets utgång tecknade vi dessutom ett avtal med det brittiska försvaret om MUSD 0,3, vilket validerar vårt erbjudande även på den europeiska marknaden.

Därutöver genomfördes flera viktiga marknadsaktiviteter med demonstrationer av vår mobila bredbandstjänst för Europas ledande försvarsorganisationer. Under september deltog vi på en rad mässor, bland annat den viktiga teknik- och mediamässan IBC i Amsterdam där bland annat Ovzons ”Mobile Broadband Unit” (MBU) och den minimala storleken på våra T5-terminaler fick stor uppmärksamhet.

Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättningen ökade något i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket förklaras av en starkare dollarkurs. Intäkterna väntas ligga relativt konstant, med befintliga kontrakt, till dess vi kan erbjuda våra kunder mer kapacitet. Den grundläggande lönsamheten i vår satellittjänst var under kvartalet oförändrad jämfört med föregående år. Vårt rörelseresultat minskade dock till följd av ökade satsningar främst på innovation och stärkt organisation. Hittills i år har vi också haft kostnader av engångskaraktär som följd av börsnoteringen samt den med Eutelsat S.A överenskomna flytten av en satellit till en av Ovzons banpositioner. Banpositionen är inte kopplad till nuvarande tjänst men utgör en central del i Ovzons utveckling mot egna satelliter.

Viktiga steg mot uppskjutning av egen satellit

Vi har under kvartalet tagit viktiga steg för att exekvera vår strategi för framtida tillväxt genom uppskjutningen av en egen satellit. Det kommer utöka tillgänglig kapacitet och därmed höja bolagets intäktspotential, förbättra rörelsemarginaler samt ge oss ytterligare försprång i teknik och prestanda. I oktober tecknade vi avtal med SpaceX för uppskjutningen av Ovzons första satellit. Uppskjutningen är planerad tidigast till Q4 2020 och kommer ske med SpaceX nya bärraket Falcon Heavy. Nästa steg för bolaget blir nu att slutföra upphandlingen för tillverkning av satelliten. Finansieringsprocessen för projektet pågår och styrelsen i Ovzon har efter periodens utgång föreslagit en garanterad företrädesemission om högst MSEK 750. Emissionen avser ligga till grund för den totala finansieringen om cirka MSEK 1 500, som även kommer att innefatta lånefinansiering.

Sammantaget har vi under årets första nio månader tagit stora steg mot att förverkliga Ovzons vision om att erbjuda global satellittäckning. Vi har marknadens mest revolutionerande mobila bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vi går nu in i en intressant och intensiv fas i projektet med egna satelliter samtidigt som vi fortsätter utvärdera möjligheter för fortsatt tillväxt genom leasad kapacitet och fler kunder.

Per Wahlberg, VD 

Om Ovzon

Ovzon AB (publ) är moderbolag i en koncern med målsättning att kunna erbjuda bredbandstjänster över egen och hyrd satellitkapacitet till kunder i olika delar av världen.

Vision

Att revolutionera mobilt bredband via satellit genom att erbjuda global täckning av högsta datahastighet genom de minsta terminalerna.

Affärsidé

Koncernen tillhandahåller mobila bredbandstjänster via satellit i områden utan fungerande infrastruktur.

Finansiella mål

Ovzons finansiella mål är att fortsätta att utveckla och expandera sitt nuvarande tjänsteutbud de kommande åren samtidigt som bolaget förbereder lanseringen av sin första egenutvecklade satellit. Avsikten är att finansiera en egen satellit genom en kombination av eget kapital och lån.

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 30 november 2018 kl. 08:00.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Kontaktinformation

Per Wahlberg
VD
pwa@ovzon.com 

Lennart Hällkvist
Styrelseordförande
lha@ovzon.com     

Ovzon AB (publ)
Anderstorpsvägen 10,
SE-171 54 Solna

www.ovzon.com
Org nr 559079-2650
+46 8 508 600 60

Subscribe to press releases and financial reports