Förnyat kundförtroende

KVARTALET juli–september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 56 979 TSEK (51 676).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 142 TSEK (2 950).
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 259 TSEK (379).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,78 SEK (0,05).

Perioden Januari–september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 166 327 TSEK (155 079).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 247 TSEK (-20 639).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 10 050 TSEK (5 421).
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 677 TSEK (-29 612).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,13 SEK (-4,42).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER tredje kvartalet

 • Finansieringen av Ovzon 3 säkerställdes genom en lånefacilitet ledd av Proventus Capital Partners bestående av ett lån på 60 MUSD och ett efterställt lån på 200 MSEK.
 • Ovzon säkrade förnyade kontrakt, värderade till totalt 13,7 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC.

NYCKELTAL

Jul–Sep Jul–Sep Jan–Sep Jan–Sep Helår
TSEK 2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning 56 979 51 676 166 327 155 079 207 883
Rörelseresultat 2 142 2 950 -2 247 -20 639 -17 536
Justerat rörelseresultat* 2 142 2 950 10 050 5 421 8 524
Rörelsemarginal 4% 6% neg neg neg.
Justerad rörelsemarginal* 4% 6% 6% 3% 4%
Periodens resultat efter skatt 26 259 379 34 677 -29 612 -25 640
Resultat per aktie, SEK 0,78 0,05 1,13 -4,42 -3,63

*Exklusive jämförelsestörande poster

Bolaget har startat byggnationen av högpresterande Ovzon 3, den första egna satelliten som skall skjutas upp 2021” 

KOMMENTAR FRÅN VD

Förnyat kundförtroende

Det tredje kvartalet innehöll en rad spännande aktiviteter som ytterligare flyttar fram Ovzons position. Vi slutförde finansieringen av Ovzon 3 – vår första egna satellit – och kunde därmed även inleda produktionen av satelliten. Vi säkrade också förnyade kontrakt med det amerikanska försvaret, vår största kund. Därutöver skickade vår partner Intelsat framgångsrikt upp sin satellit IS-39 vilken ger oss möjlighet till utökad leverans- och intäktskapacitet när den är driftsatt.

Produktionsstart av Ovzon 3

I början av juli slutförde vi finansieringen av vår första egna satellit, Ovzon 3, genom ett lånearrangemang som leds av Proventus Capital Partners. Lånearrangemanget består av en senior lånefacilitet om 60 miljoner USD och ett efterställt lån på 200 miljoner SEK. Med finansiering på plats har vår leverantör Maxar påbörjat produktionen av Ovzon 3. Ovzon 3 är ett centralt projekt och vårt primära fokus under de kommande åren. Som tidigare kommunicerats planerar vi för att satelliten ska skjutas upp under 2021. Ovzon 3 är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global täckning för vår tjänst med egna satelliter.

Förnyade avtal med vår största kund

Under kvartalet förnyade vi våra kontrakt med det amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontraktsvärdet uppgick till totalt 13,7 MUSD och avser de första 6 månaderna av budgetåret 2020. Kontraktslängden följer kundens budgetprocess och förväntas förlängas. De förnyade kontrakten innebär att vi nu går in i vårt sjunde år med denna service för US DoD – ett ovärderligt bevis att våra kunder är mycket nöjda med vår högpresterande tjänst.

MELLANSTEGET – TILLVÄXT GENOM NY LEASAD KAPACITET

Redan innan vår egen satellit Ovzon 3 är i drift skaffar vi utökade leverans- och intäktsmöjligheter genom att hyra kapacitet. Under det andra kvartalet ingick Ovzon ett flerårigt avtal med Intelsat om kapacitet på den nya satelliten IS-39. Uppskjutningen av IS-39 i augusti var lyckad och rönte stor uppmärksamhet i vår bransch och Ovzons engagemang, teknik och kundbas lyftes fram. De initiala testkörningar som genomförts visar att vi kommer att uppnå de höga datahastigheter vi förväntar oss. Det dröjer dock innan IS-39 är fullt ut tekniskt och regulatoriskt verifierad och datum för när vi kan börja använda kapaciteten har ännu inte fastställts. Avtalet med Intelsat möjliggör för Ovzon att erbjuda kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien. Genom avtalet med Hispasat, som även det tecknades under det andra kvartalet, kan vi också erbjuda täckning av Latinamerika och därmed nå närmast global täckning. Vi förväntar oss att det kommer att generera fler affärer i USA, Europa och Latinamerika.

Stora framtida möjligheter

Försäljningen för året och initialt under 2020 väntas ligga relativt konstant till dess att beläggningen på vår leasade kapacitet ökar genom de kundavtal vi kan teckna framöver. Vi har på kort tid lyckats nå viktiga milstolpar och produktionen av vår egen satellit Ovzon 3 går enligt plan. Ovzon 3 är bara vår början på resan att revolutionera marknaden för satellitbaserat mobilt bredband. Med verifierad teknologi, den högsta bandbredden, de minsta terminalerna och på sikt fler egna satelliter är möjligheterna stora.

Magnus René, VD Ovzon

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 15 november 2019 kl. 08:00.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports