Kraftig omsättningstillväxt

Perioden januari–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 255 884 (118 169) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -38 272 (-84 353) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 507 (-62 131) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar med
  45 322 (22 475) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (-1,34) SEK

Kvartalet juli–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 78 069 (47 823) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 954 (-22 785) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 024 (-12 339) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar med
  19 083 (10 527) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,26) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Förnyad order på 1,1 MUSD från brittiska försvaret för SATCOM-as-a-Service.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Noora Jayasekara utsågs till CFO med start 1 november 2022.

Framtidsutsikter

 • Bolagets bedömning är att omsättningen för 2022 blir väsentligt högre än för 2021 och att uppsändning av Ovzon 3 sker i perioden december 2022 till februari 2023, förutsatt att den slutliga integrationen och testerna faller ut som planerat.

Nyckeltal

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår
TSEK 2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning 78 069 47 823 255 884 118 169 191 378
Rörelseresultat -11 954 -22 785 -38 272 -84 353 -113 383
Periodens resultat efter skatt 2 024 -12 339 6 507 -62 131 -83 854
Resultat per aktie, SEK 0,04 -0,26 0,13 -1,34 -1,78
Totalt kassaflöde -60 406 144 516 -104 041 268 146 208 880
Soliditet, % 71 80 71 80 78
Orderbok SATCOM services, MUSD 10,4 11,4 10,4 11,4 29,1
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 37,45 48,30 37,45 48,30 62,80

VD-kommentar

Kraftig omsättningstillväxt

Det tredje kvartalet präglades likt de förgående två av hög aktivitet i Ovzon, där våra framtida möjligheter fortsatt är stora trots utmaningarna i vår omvärld. Vår försäljningsaktivitet i form av dialoger, produktdemonstrationer och tester med befintliga och nya kunder har fortsatt vara hög. Det finns ett ökat behov och intresse av högpresterande, effektiv och säker mobil satellitkommunikation för alla typer av kunder med kritiska uppdrag. Vi är övertygade om att det kommer att leda till strategiska affärer. Vi har högpresterande satellitkapacitet tillgänglig för snabb leverans av vårt SATCOM-as-a-Service-erbjudande, vilket är en fördel i dessa diskussioner. Samtidigt ser vi fortsatt långa säljcykler och framför allt långa ledtider till beslut. Det är en naturlig effekt av den ökade finansiella och geopolitiska oron men också av att olika typer av beslutsfattare och inköpande funktioner hos kunderna behöver större inblick i och förståelse för hur säker och tillförlitlig satellitkommunikation (Ovzon SATCOM-as-a-Service) fungerar.

Omsättningstillväxt på 63 procent och ökad kunddialog

Vår förbättrade finansiella utveckling fortsatte under det tredje kvartalet med en god nettoomsättningstillväxt. Nettoomsättningen ökade med 63 procent under det tredje kvartalet och 40 procent justerat för valutaeffekter, jämfört med samma period föregående år. Vi fortsätter att leverera på det senaste årets ökade orderingång med mycket god återkoppling från kunderna. Det gäller inte minst den viktiga ordern från den italienska brand- och räddningstjänsten, som också blivit en referenskund för oss. Den starka amerikanska dollarn bidrar till vår tillväxttakt under kvartalet. Vårt rörelseresultat stärktes även det jämfört med föregående år, men hämmas samtidigt till viss del av att vi fortfarande har en del av den strategiskt inköpta satellitkapaciteten osåld. Under de första nio månaderna har detta haft en negativ resultateffekt om 33,1 MSEK. Överkapaciteten är fortsatt en styrka då vi snabbt kan leverera vår SATCOM-as-a-Service i kommande affärer. Vår orderingång har ännu inte speglat de aktiviteter som nu pågår i våra kunddialoger, men vi har goda indikationer på att det kommer ändras.

Ovzon 3 i slutfasen av integration och test

I föregående kvartalsrapport kommunicerade vi att detaljerna och tydligheten kring färdigställandet av vår egen satellit Ovzon 3 har ökat betydligt de senaste månaderna. Satelliten är nu i de sista faserna av integration med aktiva sluttester. Förutsatt att alla tester faller väl ut och att all logistik och koordinering håller tidplan, planeras uppsändning av Ovzon 3 att ske någon gång under tidsperioden december 2022 till februari 2023. I kölvattnet av pandemin med global komponentbrist och logistiska problem som följd, ser vi att många satellitprogram fördröjts. Det finns därför ett flertal aktörer inom industrin som, liksom vi, planerar att lansera satelliter inom kort. Prioriteringen och kösystemet för uppsändningar är helt beroende av när satelliter är sluttestade och transporterade till plattformen för uppsändning. Det har tidigare visat sig att nationella och politiska intressen väger tungt. Vår förhoppning är givetvis att vår erhållna tidplan håller och att inga andra externa faktorer kommer att påverka. Efter uppsändning av Ovzon 3 kommer det ta ytterligare cirka fyra månader innan satelliten är i operativ position och kan användas för kundleveranser.

Bra förutsättningar inför avslutningen på året

Sammanfattningsvis fortsätter vårt fokus på att skapa lönsam tillväxt med vårt kärnerbjudande, Ovzon SATCOM-as-a-Service. Det senaste halvårets generellt ökade makroekonomiska osäkerhet har hittills inte påverkat oss eller vår bransch nämnvärt. Vi ser istället att den ökade säkerhetspolitiska oron i såväl Europa som globalt, ökat efterfrågan på övervakning, säkerhet och kritisk kommunikation där traditionella kommunikationskanaler och infrastruktur inte kan användas eller finns tillgänglig. Vår tidigare bedömning om att omsättningen 2022 blir väsentligt högre än 2021 kvarstår.

Vi fortsätter stärka vår organisation och ledningsgrupp. Jag är mycket glad att få välkomna Noora Jayasekara ombord som Ovzons nya CFO från den 1 november 2022. Rekryteringen av andra nyckelpersoner fortsätter, vilka blir viktiga pusselbitar på vår fortsatta tillväxtresa. Vi har alla möjligheter att ytterligare stärka vår ledande position i linje med vår nya vision; ”Connecting the world’s critical missions via satellite”.

Per Norén, VD Ovzon

 

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersonens försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Pål Jernhag, tillförordnad Finansdirektör, pje@ovzon.com, +46 704 950267

Subscribe to press releases and financial reports