Till följd av den genomförda företrädesemissionen i Ovzon AB (publ) har antalet aktier och röster i Ovzon AB (publ) ändrats.

Genom företrädesemissionen som offentliggjordes den 20 oktober 2023, och registrerades hos Bolagsverket den 15 december 2023, har antalet aktier ökat med 55 765 258 stamaktier. Antalet röster har ökat med motsvarande antal. Per den 29 december 2023 uppgår det totala antalet aktier till 111 530 516 och det totala antalet röster till 111 530 516.

Subscribe to press releases and financial reports