Ovzon AB (”Ovzon” eller ”Bolaget”), en Sverige-baserad leverantör av mobila bredbandstjänster via satellit, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med Bolagets börsnotering (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland institutionella investerare i Sverige samt bland allmänheten i Sverige och medarbetare i Ovzon. 

Det här är verkligen en spännande dag för oss på Ovzon. Det framgångsrika utfallet av Erbjudandet möjliggör en expansion av vår befintliga tjänst och ger stärkta förutsättningar för att nå vårt mål om att skjuta upp en egen satellit inom några år, vilket avsevärt kommer att öka vår omsättnings- och vinstkapacitet. Vi välkomnar våra nya aktieägare ombord och vi är fast beslutna att fortsätta arbeta hårt för att utveckla vårt erbjudande och fortsätta skapa värde för våra aktieägare”, säger Per Wahlberg, VD för Ovzon.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 70 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Ovzon efter genomförandet av Erbjudandet om 588 miljoner kronor, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut
  • Erbjudandet omfattade 4 642 857 aktier, varav 2 699 971 aktier emitterades av Bolaget och 1 942 866 befintliga aktier erbjöds av Bolagets enda direkta aktieägare, OverHorizon (Cyprus) PLC (”Huvudägaren”). Erbjudandet tillför Ovzon cirka 189 miljoner kronor före transaktionskostnader. Erbjudandet motsvarar totalt cirka 60 procent av det totala antalet aktier utestående i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget utfärdat en option till Carnegie att förvärva ytterligare 696 428 nya aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 374 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av det totala antalet aktier i Ovzon efter genomförandet av Erbjudandet, och Erbjudandet kommer att tillföra Ovzon cirka 238 miljoner kronor före transaktionskostnader
  • Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för att återbetala vissa utestående skulder och för att stödja Ovzons tillväxt och fortsatta utveckling av Bolagets tjänsteutbud. Huvudägaren avser att använda nettolikviden för att återbetala utestående skulder i bolaget som rör den historiska finansieringen av Ovzon
  • Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Ovzons största aktieägare bestå av Huvudägaren (36 procent av det totala antalet aktier i Ovzon efter att Erbjudandet genomförts), Bure Equity AB (12 procent) och Investment AB Öresund (12 procent)
  • Vid en extra bolagsstämma den 9 maj 2018 valdes Patrik Tigerschiöld, Nicklas Paulson, Magnus René och Peter Näslund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. I samband med detta utträdde Per Wahlberg ur styrelsen
  • Handel i Ovzon-aktien på Nasdaq First North Premier inleds idag den 18 maj 2018 under kortnamnet ”OVZON” och beräknad likviddag är den 22 maj 2018

Rådgivare

Carnegie är Global Coordinator och Sole Bookrunner. White & Case är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Carnegie.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD
Lennart Hällkvist, Styrelseordförande
Tel: +46 8 508 600 60
E-mail: media@ovzon.com

Om ovzon

Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har Bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Koncernen har 14 anställda samt fyra heltidskonsulter och fem deltidskonsulter. För räkenskapsåret 2017 uppgick Ovzons nettoomsättning till 201,1 miljoner kronor och rörelseresultat till 24,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 procent. Bolagets resultat under 2017 påverkades negativt av engångskostnader i form av bland annat kostnader relaterade till Erbjudandet uppgående till cirka 8,5 miljoner kronor och kostnader för att ta i bruk Bolagets banposition 59,7°E uppgående till cirka 8 miljoner kronor, vilket är en kostnad som avser Bolagets kommande tjänster. Justerat för kostnader relaterade till Bolagets börsnotering uppgick Bolagets justerade rörelseresultat för räkenskapsåret 2017 till 32,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 16 procent.

Om Bure Equity AB

Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Idag är Bure ett investmentbolag med ett substansvärde om cirka 8,3 miljarder kronor (första kvartalet 2018). Den befintliga portföljen består av nio portföljbolag, av vilka fem är noterade, och en nettokassa om cirka 943 miljoner kronor. Bures huvudägare är familjen Tigerschiöld, Nordea Investment Funds och familjen Björkman.

Om Investment AB Öresund

Investment AB Öresund är ett börsnoterat investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Investeringsportföljen består av cirka 25 bolag. Öresund har ett substansvärde om 5,6 miljarder kronor och en nettokassa om 305 miljoner kronor (första kvartalet 2018). Öresunds huvudägare är familjen Qviberg. För mer information, se www.oresund.se. 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Ovzon AB (publ) värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Subscribe to press releases and financial reports