Årsstämman 2023 i Ovzon AB (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget“) hölls idag den 20 april 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Ovzon samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 908 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 595 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 210 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 420 000 kronor (400 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.
  • 85 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 37 000 kronor (35 000 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 27 000 kronor (25 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet och 21 000 kronor (20 000 kronor) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld som styrelseledamöter samt att välja Regina Donato Dahlström och Markus Messerer som nya styrelseledamöter. Magnus René omvaldes till styrelseordförande.

KPMG AB valdes till ny revisor för Bolaget. KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Fastställande av principer för valberedningen

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är oförändrade från förra året.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom styrelsen medges rätt dels att inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman dels att samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Vidare beslutades om språklig ändring av bolagsordningens bestämmelse avseende avstämningsförbehåll.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets satellitprojekt eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen och valberedningens fullständiga förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports