Årsstämman 2020 i Ovzon AB (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget”) hölls idag den 1 april 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Ovzon samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat samt årets resultat, totalt 967 504 262 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades även, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 1 225 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (900 000 kronor föregående år) i enlighet med följande:

•                     175 000 kronor (150 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 350 000 kronor (300 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

•                     80 000 kronor (0 kronor) till ordförande och 35 000 kronor (0 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 25 000 kronor (0 kronor) till ordförande och 20 000 kronor (0 kronor) till övriga i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes även Anders Björkman, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld till styrelseledamöter (Lennart Hällkvist avböjde omval inför årsstämman). Vidare beslutades att välja Dan Jangblad och Cecilia Driving som nya styrelseledamöter. Anders Björkman omvaldes även som styrelseordförande.

Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för Bolaget. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning

Det beslutades att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets satellitprojekt eller i samband med förvärv. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Incitamentsprogram för samtliga anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 700 000 teckningsoptioner samt att godkänna efterföljande vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna. Om samtliga utgivna teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 70 000 kronor.

Teckningsoptionerna tecknas av Bolagets dotterbolag OverHorizon AB för vidareöverlåtelse till anställda. Syftet med nyemissionen och överlåtelsen av teckningsoptioner är att implementera ett incitamentsprogram för samtliga anställda.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden fr.o.m. den 14 april 2020 t.o.m. den 27 april 2020. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 1 maj 2023 – 31 maj 2023.

Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer samtliga som per den 1 april är anställda i koncernen enligt fördelning som framgår av kallelsen till årsstämman och det fullständiga förslaget som hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut och överlåtas inom ramen för incitamentsprogrammet överlåts till anställda och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 700 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,96 procent.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen och valberedningens fullständiga förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports