Årsstämman 2019 i Ovzon AB (publ) hölls idag den 10 april 2019.

KORT OM STÄMMAN

VD och koncernchef Per Wahlberg redogjorde för fjolårets händelser inom Ovzon, marknadens utveckling samt bolagets fortsatta expansion och strategier.  Per berättade också om dagens dubbla nyheter där Ovzon ingått avtal med Intelsat (världens största satellitoperatör) om order för Bolagets första satellit Ovzon 3, med ett totalt ordervärde om ca 500 MSEK. Det andra avtalet, också med Intelsat, säkrar kapacitet i närtid och innebär att Ovzon kan leverera tjänster globalt med utökad kapacitet om drygt 50 procent jämfört med nuläget. Intelsats satellit (IS-39), förväntas vara redo för trafik fr o m tredje kvartalet 2019.

Vid en rundvandring i de nya lokalerna fick besökarna tillfälle att se Ovzons produkter, såsom den extremt lilla T5-terminalen för mobil dataöverföring (storlek av en lap top), olika antennlösningar för den unika teknologin samt teknikens olika tillämpningsområden. Ett 20-tal aktieägare deltog vid stämman.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Ovzon samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat samt årets resultat, totalt 228 357 405 kronor, balanseras i ny räkning.

ANSVARSFRIHET

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

VAL AV STYRELSE OCH REVISOR SAMT ARVODERING

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades även, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 750 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (750 000 kronor föregående år) i enlighet med följande:

  • 150 000 kronor (125 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 300 000 kronor (250 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes även Lennart Hällkvist, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld till styrelseledamöter. Vidare beslutades att välja Anders Björkman som ny styrelseledamot. Anders Björkman valdes även som ny styrelseordförande.

Anders har en bakgrund inom telekombranschen där han bl a har varit med och startat det som idag är svenska Tele2. Han har arbetat inom Kinnevikkoncern och dessförinnan på Ericsson.

Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för Bolaget. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell kommer fortsätta vara huvudansvarig.

PRINCIPER FÖR INRÄTTANDE AV VALBEREDNING

Det beslutades att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och valberedningens fullständiga förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

OM OVZON

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationerna inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.ovzon.com

 

Subscribe to press releases and financial reports