Extra bolagsstämman i Ovzon AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 15 november 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER
Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Det noterades att samtliga nuvarande styrelseledamöter kvarstår.

GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 20 oktober 2023 om företrädesemission av aktier.

Styrelsen har den 13 november 2023, med stöd av bemyndigande som godkänts av extra bolagsstämman den 15 november 2023, beslutat om följande villkor för företrädesemissionen: Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 5 576 525,80 kronor. Det högsta antal aktier som ska ges ut i företrädesemissionen ska uppgå till högst 55 765 258 aktier. Teckningskursen för varje ny aktie ska vara 4,50 kronor, totalt 250 943 661 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Den som på avstämningsdagen den 20 november 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier till teckningskursen 4,50 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller 1 teckningsrätt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie i företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 november 2023 till och med den 6 december 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 22 november 2023 till och med den 6 december 2023. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

Subscribe to press releases and financial reports