Extra bolagsstämma hölls idag den 21 december 2018 i Ovzon AB (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget”) varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske som en del av eller i samband med företrädesemission för befintliga aktieägare och endast motsvara OverHorizon (Cyprus) Plc ägarandel i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets satellitprojekt.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa vilken bolagsordningsändring som stämman antagit som ska registreras hos Bolagsverket. Extra bolagsstämman beslutade att gränserna för antalet aktier och aktiekapital ska ändras beroende på antal aktier att emitteras i företrädesemission som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet enligt ovan. Följande två alternativ till ändring av bolagsordningen har antagits av stämman:

Alternativ 1

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 839 639 kronor och högst 3 358 556 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

Aktiekapitalet utgör lägst 839 639 kronor och högst 3 358 556 kronor.

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 8 396 399 och högst 33 585 596. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 8 396 399 stycken och högst 33 585 596 stycken.

Alternativ 2

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 3 358 556 kronor och högst 13 434 224 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

Aktiekapitalet utgör lägst 3 358 556 kronor och högst 13 434 224 kronor.

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 33 585 596 och högst 134 342 384. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 33 585 596 stycken och högst 134 342 384 stycken.

Slutgiltigt alternativ fastställt av styrelsen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av bemyndigandet.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.ovzon.com

 

Subscribe to press releases and financial reports