Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag meddelat godkännande av Ovzon AB:s (publ) (”Ovzon” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till tisdagen den 20 april 2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till måndagen den 19 april 2021.

Bolagets styrelse anser att noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Bolagets utveckling. Noteringen förväntas skapa bättre förutsättningar för ytterligare institutionellt ägande, ökad kännedom om, och genomlysning av, Bolaget och aktien från analytiker och media samt generellt ökat intresse för Bolaget, Bolaget som arbetsgivare och Bolagets verksamhet.
Noteringen gör också Bolagets aktie mer attraktiv som betalningsmedel i samband med potentiella förvärv och möjliggör investeringar i Bolagets aktier från institutionella aktörer vars fokus är aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det är styrelsens bedömning att detta skapar bättre förutsättningar för att exekvera på Bolagets affärsplan vilket i förlängningen bedöms främja framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare.

Aktierna kommer att handlas oförändrat med kortnamn (Ovzon) och ISIN-kod (SE0010948711). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Ovzon behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Prospekt

Ovzon har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras på Ovzons hemsida, www.ovzon.com, på eller omkring torsdagen den 15 april 2021.

Rådgivare

Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO
jbr@ovzon.com
+46 703 69 33 00

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports