Kvartalet april–juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 57 092 (50 679)
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -11 966 (7 889)
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick till kSEK 2 057 (10 546)
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -15 051 (2 996)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,25 (0,60)

Perioden januari–juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 103 403 (99 855)
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -23 589 (6 365)
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick till kSEK 2 471 (18 560)
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -29 991 (-1 363)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -5,13 (-0,27)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 18 maj genomfördes en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Genom nyemissionen i samband med noteringen tillfördes bolaget netto kSEK 173 095.
 • Den 11 juni meddelade Carnegie att de i sin roll som stabiliseringsagent valt att utnyttja en övertilldelningsoption. Av denna anledning genomfördes en riktad nyemission varvid bolaget tillfördes ytterligare kSEK 48 750.
 • I samband med noteringen tillträdde en ny styrelse i bolaget.

Kommentar från VD

Viktig milstolpe nådd

Notering, organisationsförstärkningar och innovation

Framgångsrik notering och tillskott i styrelsen

Ovzons andra kvartal var minst sagt händelserikt. Den 18 maj noterades vi framgångsrikt på Nasdaq First North Premier med ett erbjudande som övertecknades och den tillhörande övertilldelningsoptionen utnyttjades. Nyemissionen i samband med noteringen förbättrade bolagets finansiella ställning avsevärt samt möjliggjorde en slutlig lösning på de tvister som nämndes i prospektet. I samband med att såväl Bure Equity AB som Investment AB Öresund kom in som ankarinvesterare vid noteringen förstärktes också styrelsen med kompetens som kommer bidra till Ovzons framtida tillväxt, organisationsutveckling och finansiering. Vi har också stärkt organisationen med rekryteringar, bland annat med Johan Brandt som tillträder som ny CFO i september. Johan kommer närmast från en CFO-position på Arcam och har bred finansiell och industriell kompetens.

Hög affärsaktivitet

Parallellt med noteringen genomfördes också flera viktiga aktiviteter i verksamheten, bland annat demonstrationer av en rad applikationer för det spanska försvaret samt deltagande i en större fransk försvarsövning. Inom innovation och utveckling har det också varit hög aktivitet där vi i juni kunde visa upp en första prototyp av Ovzons ”Mobile Broadband Unit” (MBU) – en egenutvecklad, unik och helt ny typ av satellitterminal som avses bäras av en person i rörelse samtidigt som den kommunicerar med höga datahastigheter. I enheten finns också en wifi-router som möjliggör uppkoppling för andra som befinner sig i närheten. Bolaget avser att förädla enheten vidare för att göra den mindre och lättare.

Ett bevis på att våra innovationer ligger i framkant är att Rymdstyrelsen beslutade om att stödja vår tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka MSEK 10 som löper över cirka två år. Finansieringen är avsedd för utveckling av en markkomponent för Ovzons satellittjänst.

Under det andra kvartalet genomförde Eutelsat S.A. den så kallade ”Bring Into Use” (BIU) som avtalades under det första kvartalet. En BIU kan jämföras med att ta ett bygglov i bruk. Precis som med bygglovet måste positionen tas i bruk inom en viss tid. Detta innebar att de flyttade en av sina satelliter till en av Ovzons banpositioner, vilket betyder att banpositionen/frekvenslicensen inte förfaller. Banpositionen är inte kopplad till nuvarande tjänst men utgör en central del i Ovzons utveckling mot egna satelliter. Flytten av satelliten innebar en kostnad om totalt MUSD 1,6 varav hälften belastade det första kvartalet och hälften det andra.

Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättningen ökade i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket förklaras av intäkter från försäljning av terminaler. Bolagets rörelseresultat, exklusive kostnader av engångskaraktär, minskade under kvartalet och uppgick till MSEK 2,1 (10,5), vilket huvudsakligen förklaras av en svagare dollar samt ökade utvecklingskostnader. För halvåret uppgick det justerade rörelseresultatet till MSEK 2,5 (18,6). Koncernens utvecklingskostnader för halvåret beräknas till MSEK 11,0 (0,9).

Koncernens utveckling

Med genomförd notering har vi förutsättningar att exekvera vår strategi för framtida expansion och tillväxt. Bortsett från valutasvängningar väntas intäkterna ligga relativt konstant, med befintliga kontrakt, tills dess vi kan erbjuda våra kunder mer kapacitet. Det har under perioden blivit allt tydligare att det är viktigt för Ovzon att för slutkunderna presentera en förtydligad plan avseende nästa steg med egen satellit. Dessa diskussioner pågår och kommer intensifieras under det andra halvåret 2018, där vi utvärderar olika alternativ för optimal teknisk och finansiell lösning. Omförhandlingar av förlängning av de befintliga kontrakten för den nuvarande tjänsten kommer också att ske under andra halvåret. Sammantaget har vi under första halvåret tagit ett stort steg mot att förverkliga Ovzons vision. Vi har marknadens mest revolutionerande mobila bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vi fortsätter att ligga i framkant vad gäller innovation och tack vare noteringen har vi nu en stabil finansiell ställning och en förstärkt organisation.

Per Wahlberg, VD

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD

Lennart Hällkvist, Styrelseordförande

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

Om Ovzon

Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har Bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Koncernen har 15 anställda samt fyra heltidskonsulter och fem deltidskonsulter. Ovzon är sedan i maj 2018 noterat på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

 

Subscribe to press releases and financial reports