Händelserik start på 2023

Kvartalet januari–mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 (100) MSEK. Justerad nettoomsättning uppgick till 57 (97) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 (-18) MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till -34 (-18) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -19 (-12) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,23) SEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -72
  (-96) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Besked om senareläggning av uppsändningen av Ovzon 3 och byte till SpaceX som uppsändningspartner
 • Genomfört riktad nyemission om 200 MSEK och säkrat ytterligare finansiering genom lån för att finansiera bytet av launchpartner och försening av Ovzon 3
 • Resultat för 2022 belastas av nya reserveringar om 34 MSEK
 • Förlängd regulatorisk tidsfrist gällande banposition för Ovzon 3
 • Första ordern i Spanien via partnern Aicox Solutions

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Uppföljningsorder om 0,6 MUSD från franska partnern Nigma Conseil

Framtidsutsikter

Med anledning av den svaga inledningen på året är bolagets bedömning att nettoomsättningen för 2023 kommer vara i linje med 2022 och att uppsändning av Ovzon 3 sker i peri-oden juli till september 2023, förutsatt att den slutliga integrat-ionen och testerna faller ut som planerat.

MSEK Jan–mar 2023 Jan–mar 2022 Jan–dec 2022
Nettoomsättning 57 100 357
Rörelseresultat -23 -18 -81
Periodens resultat efter skatt -19 -11 -36
Orderbok 134 208 218
Resultat per aktie, SEK -0,37 -0,23 -0,71
Soliditet, % 74 79 72
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 37,8 50,7 57,6

VD-kommentar

Händelserik start på 2023

Det första kvartalet var på många plan intensivt för Ovzon. Vi har tvingats hantera ett antal utmaningar under kvartalet såsom en försening av Ovzon 3, byte av uppsändningspartner, utökad lånefinansiering samt en riktad nyemission till följd av förseningen. Dessutom har vi gjort ytterligare reserveringar för osäkra kundfordringar och således även en revidering av vårt resultat för 2022. På den positiva sidan tecknade vi, i slutet på 2022, avtal med nya kunder via partners i Sverige, England och Frankrike. Det följdes upp av vår första kund i Spanien i januari och i slutet av kvartalet fick vi en uppföljningsorder från vår franska partner. Leveranserna avseende dessa kontrakt har påbörjats under kvartalet.

Händelserik inledning på året

I början av året blev det tydligt att vår tillverkningspartner Maxar försenats ytterligare i slutförandet av vår första egna satellit Ovzon 3, vilket i sin tur gjorde att vi tvingades sena-relägga tidpunkten för uppsändning av satelliten. För att säkerställa flexibilitet och en optimal tidpunkt för uppsändning ingick vi ett avtal med en ny leverantör och valet föll på att byta från Arianespace till SpaceX. Arbetet med satelliten är nu i en intensiv slutfas. Vår bedömning är fortsatt att uppsändningen av Ovzon 3 sker i perioden juli till september 2023 förutsatt att den slutliga integ-rationen och testerna faller ut som planerat. Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet kring den exakta tiden för färdigställandet, vilket potentiellt kan leda till ytterligare nå-gon försening.

I mars fick vi ett positivt besked att vår regulatoriska tidsfrist för användandet av spektrumet för banpositionen 59,7° öst förlängts – en position som avses användas för Ovzon 3.

Oavsett förseningen ser vi fortsatt starka signaler från befintliga och nya kunder avseende Ovzon 3 och de nya unika kommunikationsmetoder som satelliten möjliggör.

Reserveringar för osäkra kundfordringar

Förseningen av Ovzon 3 och dess konsekvenser ökar den totala kostnaden för projektet med cirka 25 MUSD. Finansieringen av detta säkrades under kvartalet genom en ökning av den befintliga lånefaciliteten med P Capital Partners och en riktad nyemission mot ett flertal av bolagets större befintliga ägare samt nya institutionella investerare.

Strax efter vi publicerat vårt bokslut för 2022 i februari framkom ny information avseende bolagets italienska återförsäljares förmåga att fullgöra sina betalningsåtaganden till Ovzon. Oaktat den betalningsplan vi kommit överens om, i kombination med en pant i den italienska återförsäljarens tillgångar, valde vi att göra ytterligare reserveringar för kundfordringar. Detta belastar vårt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2022 med ytterligare 34 MSEK.

Långa ledtider att stänga affärer

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 57 MSEK. Omsättningen är lägre än motsvarande kvartal föregående år, vilket till stor del förklaras av fjolårets stora leverans av mobila satellitterminaler till U.S. DOD. Vi har också valt att inte redovisa intäkter i kvartalet från vår italienska återförsäljare om 21,8 MSEK (2,1 MUSD). Orderingången under kvartalet uppgick till 0,4 MUSD, motsvarande cirka 4 MSEK. Vi har stärkt vår position på marknaden och vi ser positivt på de order som tecknats. Samtidigt är vi inte nöjda med de relativt långa ledtider vi har för att stänga större affärer. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -23 MSEK. Vårt fokus ligger på att förbättra lönsamheten genom att öka kapacitetsutnyttjande av den inhyrda satellitkapaciteten.

Stort fokus på lönsam tillväxt under resten av 2023

Vi tar oss an resten av 2023 med fortsatt fokus på att färdigställa och sända upp Ovzon 3 med sin unika Ovzon On-Board-Processor samt lansera vår senaste mobila satellitterminal Ovzon T7. Detta i kombination med fortsatt nära dialog och engagemang med återförsäljare och slutkunder för att skapa affärer och utnyttja den ökad efterfrågan vi ser. Vi har stärkt vår organisation med nyckelkompetenser inom affärsutveckling, tillväxt och leverans av våra viktiga teknikprojekt.

Den tuffa starten på året till trots är jag stolt över att Ovzon i februari utnämndes till ett av de tio hetaste företagen i sattelitindustrin av det ledande och erkända nyhets- och analysföretaget Via Satellite.

Vår agenda inför det kommande året är tydlig. Vårt kommersiella fokus är fortsatt på försvar, räddningstjänster och NGO:er i USA och Europa. Vi har flyttat fram vår position och arbetar nu närmare med befintliga och nya partners i kombination med slutkunderna. Vi vet att vi kommer att kunna möta omvärldens snabbt ökande behov av säkra, snabba och mobila kommunikationslösningar.

Per Norén, VD Ovzon

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports