Kvartalet juli–september 2023

 • Nettoomsättningen och den justerade nettoomsättningen
  uppgick till 73 (78) MSEK.
 • Rörelseresultatet och det justerade rörelseresultatet uppgick till -29 (-12) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats av en reservering för osäker kundfordran om -7 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -30 (2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,54 (0,04) SEK.
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -55 (-60) MSEK.

Perioden januari–september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 199 (256) MSEK.
  Justerad nettoomsättning uppgick till 199 (253) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -81 (-38) MSEK.
  Justerat rörelseresultat uppgick till -92 (-38) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats av en reservering för osäker kundfordran om -7 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -72 (7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,36 (0,13) SEK.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -222 (-104) MSEK.

Framtidsutsikter

Tidigare bedömde Ovzon att nettoomsättningen för 2023 skulle vara i linje med 2022. Ovzon bedömer nu att nettoomsättningen för 2023 baserat på nuvarande orderbok kommer hamna som lägst på 250 MSEK (jämfört med 357 MSEK 2022). Justeringen beror på ändrade utsikter som kan hänföras till långa försäljningscykler för nya affärer och pågående förhandlingar som för närvarande har lägre sannolikhet att generera betydande intäkter före utgången av 2023.

Uppsändningen av Ovzon 3 förväntas ske redan i december 2023.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Lansering av den nya mobila satellitterminalen Ovzon T7
 • Order från den italienska gränspolisen för Ovzon SATCOM-as-a-Service
 • Kontraktsförnyelse från Airbus Defence and Space för fortsatt support till brittiska regeringen
 • Ny order från Svenska rymdaktiebolaget (SSC) för ökad satellitkommunikation

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Företrädesemission om cirka 250 MSEK kommunicerades 20 oktober 2023
 • Uppsändningen av Ovzon 3 förväntas ske redan i december 2023
 • Ovzon byter styrelseordförande

Nära en historisk milstolpe

Ovzon närmar sig ett viktigt avslut på 2023. Under det tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med slutförandet och lanseringen av vår första, egna satellit – Ovzon 3. Detta har resulterat i en uppdaterad bedömd tidpunkt för uppsändning av satelliten, nämligen redan i december 2023. Därutöver har vår nyligen lanserade lätta och kraftfulla satellitterminal Ovzon T7, inte bara mött utan också överträffat förväntningarna och fått många positiva recensioner i kundpresentationer. Tillsammans blir Ovzon 3, Ovzon On-Board-Processor och Ovzon T7, vår unika, nya generations Ovzon SATCOM-as-a-Service, vilket skapar en god grund för tillväxt för såväl 2024 som därefter.

Pågående nya säljinitiativ och kunddialoger har varit intensiva under 2023, men dessa har också tagit längre tid än förväntat. Vi har därför justerat framtidsutsikter för 2023 till en bedömd nettoomsättning på som lägst 250 MSEK, eftersom de order som förväntas inkomma i slutet av året inte kommer att ha någon materiell påverkan på 2023 års siffror. I syfte att stärka vår finansiella position och för att fullt ut kunna genomföra viktiga förberedelser inför den försenade uppsändningen av Ovzon 3, har styrelsen därför beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK, garanterad till 80 procent av våra huvudägare.

Ovzon 3 – planerad uppsändning innan årets slut

Tack vare fantastiska insatser från samtliga inblandade, har slutförandet av Ovzon 3 under det tredje kvartalet fallit väl ut, vilket resulterat i att vi nu har en planerad uppsändning redan i december 2023. Det är i den tidigare delen av vår tidigare kommunicerade tidsplan. Ovzon 3 når uppsändningsrampen i Cape Canaveral, Florida, sent i november.

Mycket arbete kvarstår ännu i förberedelserna, och självklart finns alltid vissa osäkerhetsfaktorer, inte minst väderförhållanden, som kan påverka den exakta tidpunkten för uppsändningen av en satellit. Oavsett börjar vi verkligen närma oss denna historiska milstolpe för Ovzon. Ovzon 3 kommer att bli den första svenska privatfinansierade och lanserade kommersiella GEO-satelliten. Vi är mycket stolta över att fortsatt stärka Sveriges strategiska position inom innovation, och i och med det också fortsätta placera svensk satellit- och rymdteknologi i frontlinjen.

I satelliten återfinns Ovzon On-Board-processorn, vilken innefattar en revolutionerande teknologi som möjliggör ett helt nytt garanterat sätt för säker uppkoppling. Ovzon On-Board-Processorn är en kraftfull, sofistikerad processorplattform anpassad för rymdmiljö. Det möjliggör en direkt koppling mellan den nya generationens satellitterminaler i fält, som har fler antenner, när teleportrar på marken inte fungerar, är förstörda eller på annat sätt otillgängliga. Detta i kombination med vår nyligen lanserade mobila satellitterminal Ovzon T7, skapar en kraftfull nästa generations SATCOM-as-a-Service-lösning, vilket förstärker vår ledande position beträffande prestanda, mobilitet och säkerhet.

Justerade framtidsutsikter – ett resultat av förlängda säljprocesser

Under det tredje kvartalet fick vi en ny order från den italienska gränspolisen, en förnyelse och förlängning av kontraktet med Storbritannien genom vår partner Airbus, och nya order från Svenska rymdaktiebolaget (SSC). Vi är väldigt stolta över dessa nya och förnyade order eftersom samtliga verkar inom våra huvudkundsegment. Det stärker vår position ytterligare. De representerar en gedigen start och fortsättning på långsiktiga samarbeten, med ytterligare utökningspotential. Värt att notera är att vi inte har förlorat några kunder eller upp-handlingar under kvartalet, men nya säljprocesser har varit utdragna och tagit längre tid än förväntat jämfört med de bedömningar vi gjorde tidigare i år.

Som nämnt ovan har de bedömda framtidsutsikterna för 2023 justerats och vi räknar nu med en nettoomsättning på som lägst 250 MSEK. Den bedömda, lägre intäkten för året återspeglas även i vårt rörelseresultat samt kassaflöde för kvartalet. Vi har också beslutat att genomföra ytterligare reserveringar för osäker kundfordran avseende den återstående fordran på 7 MSEK på vår tidigare italienska distributör, som under kvartalet avvek från den överenskomna betalningsplanen. Efter denna reservering av osäkra kundfordringar finns ingen ytterligare redovisningsmässig exponering kvar mot den tidigare återförsäljaren. I och med detta har vi också vidtagit legala åtgärder.

Under kvartalet har vi vidtagit åtgärder för att reducera den outnyttjade satellitkapacitet som senaste året påverkat resultatet negativt. Detta kommer ge effekt i det fjärde kvartalet

Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

I och med att våra strategiska säljprojekt tagit längre tid att uppnå än beräknat, samt att vi fortsatt investera i slutförandet av våra teknologiprogram, bedömer vi det nödvändigt att stärka vår finansiella position inför uppsändningen och driftsättningen av Ovzon 3. Styrelsen har därför beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK, garanterad till 80 procent av våra huvudägare. Emissionslikviden är avsedd att användas för finansiering av verksamheten 2024 och 2025, med hänsyn tagen till justerad framtidsutsikt för 2023 samt att stärka bolagets rörelsekapital och ytterligare kostnader relaterat till färdigställandet och uppsändningen av Ovzon 3.

Vi går in i 2024 med en god plattform för tillväxt

Även om 2023 har varit ett utmanande år ur ett försäljnings- och tillväxtperspektiv, är jag mer övertygad än någonsin om den potential Ovzon besitter. Behovet av en garanterad, obruten uppkoppling ökar i Ovzons största kundgrupper myndigheter, försvar och nationell säkerhet. Vi har etablerat starka och långsiktiga relationer med några av de mest trovärdiga kunderna i USA och Europa.

Inför 2024 har vi, med Ovzon 3, en unik och ytterst relevant SATCOM-as-a-Service-lösning baserad på avancerad teknologi, produkter och service. Vi har kapacitet att leverera den bästa prestandan, mobiliteten och säkerheten till våra nuvarande och framtida kunder. Vi ser ett växande behov av satellitkommunikation under de kommande åren, givet fortsatta geopolitiska spänningar och effekten av klimatförändringar. Vi känner en stor stolthet i att bidra till en mer stabil värld genom att skydda och koppla samman samhällen, människor, verksamheter och länder med satellitkommunikation i kritiska situationer. Med den kommande uppsändningen av Ovzon 3 är jag säker på att Ovzon kommer fortsätta spela en viktig roll för en säkrare värld.

Per Norén, VD Ovzon

Webcast

I anslutning till denna delårsrapport kommer en webcast att hållas kl 14.00 (CEST), idag den 20 oktober 2023. Ovzons VD Per Norén och CFO Noora Jayasekara presenterar resultatet och svarar på frågor. Webbsändningen nås via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ovzon/ovzon-q3-presentation-2023/

Presentationen hålls på engelska, med möjlighet till att ställa frågor på svenska.

Subscribe to press releases and financial reports