Ovzon AB (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 358 559 aktier till en teckningskurs om 62,18 SEK per aktie och tillförs därigenom totalt cirka 84,5 MSEK kronor före emissionskostnader (“Nyemissionen”). Tecknare i Nyemissionen är Stena Finans AB. Ovzons styrelse bedömer att Stena Finans AB är en strategisk och välrenommerad institutionell investerare i Bolaget och Nyemissionen möjliggör en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt på fördelaktiga villkor. Nyemissionen har beslutats med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 10 april 2019.

Nyemissionen

Nyemissionen har beslutats av Ovzons styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 april 2019. Samtliga 1 358 559 aktier i Nyemissionen har tecknats av Stena Finans AB, varvid Ovzon erhåller en likvid om cirka 84,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 62,18 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 januari till och med den 28 januari 2020. Eftersom teckningskursen fastställts enligt ovan är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet är säkerställd.

Emissionslikviden bedöms ge Bolaget ytterligare finansiellt handlingsutrymme och förbättra förutsättningarna för att exekvera på Bolagets befintliga affärsplan. Vidare är syftet med Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att Nyemissionen ska kunna riktas till Stena Finans AB som av Ovzons styrelse bedöms vara en strategisk och välrenommerad institutionell investerare i Bolaget och att kapitalanskaffningen kan genomföras på ett tidseffektivt sätt på för Bolaget fördelaktiga villkor.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 135 855,90 SEK, från 3 358 559,60 SEK till 3 494 415,50 SEK. Antalet aktier och röster kommer genom Nyemissionen att öka med 1 358 559 från 33 585 596 till 34 944 155 aktier och röster. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare i Bolaget om cirka 3,9 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

“Med detta kapitaltillskott kan vi påskynda produktutvecklingen på terminalsidan och ytterligare påskynda vår marknadsbearbetning. Detta stärker satsningen på vår fullt finansierade egna satellit, Ovzon 3, den första av ett antal planerade satelliter för att nå global täckning för vår avancerade tjänst, med den högsta bandbredden och de minsta terminalerna”, säger Magnus René, VD och koncernchef.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Nyemissionen.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 vid den tidpunkt som är angiven av Ovzons nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO
jbr@ovzon.com
+46 703 69 33 00

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports