Ovzon AB (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget är i pågående förhandlingar med SSC avseende en order av SATCOM-as-a-Service inklusive Ovzons mobila satellitterminaler, med leverans under 2024, till ett förväntat ordervärde om cirka 10 MUSD. Offentliggörandet görs med anledning av att Bolaget bedömer att förhandlingarna är i dess slutskede och att bindande avtal förväntas ingås i närtid. Det är dock inte säkert att ett bindande avtal avseende ordern hinner att ingås innan dess att teckningsperioden i Bolagets förestående företrädesemission inleds den 22 november 2023. Ovzon bedömer dock att informationen avseende ordern, givet de pågående slutförhandlingarna, är av relevans för befintliga aktieägare och potentiella investerare inför den förestående företrädesemissionen.

Den 20 oktober 2023 beslutade styrelsen i Ovzon om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen godkändes sedermera av extra bolagsstämma den 15 november 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas inledas den 22 november 2023 och pågå fram till och med den 6 december 2023. Med anledning av den förestående Företrädesemissionen meddelar Bolaget idag att det pågår slutförhandlingar med SSC avseende en order av SATCOM-as-a-Service. Ordern inkluderar såväl Ovzon On-The-Pause samt Ovzon On-The-Move-terminaler. Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 10 MUSD och huvuddelen av leveranserna beräknas ske under 2024. Bolagets policy avseende informationsgivning gällande mottagna order är att offentliggörande endast sker när ett bindande avtal har ingåtts. Bolaget bedömer dock, givet slutskedet i dessa förhandlingar och med anledning av tidpunkten för Bolagets förestående Företrädesemission, att det i detta enskilda fall, innan ett bindande avtal är på plats, är motiverat att informera allmänheten då det är av relevans för befintliga aktieägare och potentiella investerare inför den förestående Företrädesemissionen.

Bolaget vill dock fortsatt understryka att det inte är säkert att ordern kommer att mottas innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Vidare, precis som i alla affärsförhandlingar, finns det alltid en risk att förhandlingarna avbryts och därmed inte leder till en order.

Subscribe to press releases and financial reports