Ovzon offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen

Det slutgiltiga utfallet för Ovzon AB:s (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget”) fullt garanterade företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 januari 2019 (”Företrädesemissionen”), visar att 21 295 104 aktier, motsvarande cirka 84,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter (inklusive av aktieägare i OverHorizon (Cyprus) PLC). Garantiåtaganden om motsvarande 3 894 093 aktier, cirka 15,5 procent av aktierna i Företrädesemissionen, kommer således att tas i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 750 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Om Företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som aktieägare i Ovzon på avstämningsdagen den 7 januari 2019 hade företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Ovzon erhölls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 29,70 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Förtida återbetalning av lån

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget, OverHorizon (Cyprus) PLC och Carnegie Investment Bank överenskommit att Bolaget, i förtid, ska återbetala cirka 14,3 MSEK av Bolagets skuld till Etheron AB[1] samt till Equi Performance Sweden AB[2], för teckning av aktier i Företrädesemissionen.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen omfattade högst 25 189 197 aktier varav 18 822 169 aktier, motsvarande cirka 74,7 procent, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 1 654 705 aktier, motsvarande cirka 6,6 procent, anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter från aktieägare i OverHorizon (Cyprus) PLC. Övriga tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter uppgår till 818 320 aktier motsvarande cirka 3,2 procent av Företrädesemissionen. Totalt har 21 295 104 aktier motsvarande cirka 84,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter (inklusive av aktieägare i OverHorizon (Cyprus) PLC). Garantiåtaganden om motsvarande 3 894 093 aktier, cirka 15,5 procent av aktierna i Företrädesemissionen, kommer således att tas i anspråk.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet, varvid aktieägare i OverHorizon (Cyprus) PLC som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter erhåller tilldelning före övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i enlighet med nämnda principer. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 25 januari 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, 29 januari 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Ovzons aktiekapital att öka med 2 518 920 SEK till cirka 3 358 560 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 25 189 197 aktier till 33 585 596 aktier, när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Så snart ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. De nya aktierna som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 1 februari 2019.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

För mer information kontakta

Lennart Hällkvist
Styrelseordförande
lha@ovzon.com

Per Wahlberg
VD
pwa@ovzon.com

Johan Brandt
CFO
jbr@ovzon.com
Tel: +46 8 508 600 60
E-mail: media@ovzon.com

Om ovzon

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar eller personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på https://www.ovzon.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ovzon i någon jurisdiktion, varken från Ovzon eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (“Prospektdirektivet“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har dock registrerats och godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Ovzons hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Ovzons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Ovzons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Ovzons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Ovzons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Ovzons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.


[1] Etheron AB är ett bolag kontrollerat av Bolagets verkställande direktör Per Wahlberg.

[2] Equi Performance Sweden AB är ett bolag kontrollerat av Bolagets styrelseledamot Kennet Lejnell.

Subscribe to press releases and financial reports