Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller “Bolaget”) meddelade den 13 april 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Ovzon har med anledning av listbytet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.ovzon.com. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 28 februari 2021 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det prospekt som har upprättats av Bolaget (endast på svenska) och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.ovzon.com och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida inom några dagar (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begrip­lighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Ovzon eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier.

Uppdaterad finansiell information avseende eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning

Tabellerna nedan återfinns på s. 41 och s. 42 i prospektet.

 MSEK 28 februari 2021
Kortfristiga skulder
Med garanti
Mot säkerhet
Utan garanti/utan säkerhet
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Med garanti
Mot säkerhet
Utan garanti/utan säkerhet[1] 5,3
Summa långfristiga skulder 5,3
Eget kapital
Aktiekapital 4,6
Övrigt tillskjutet kapital 1 560,6
Reserver 1,0
Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) 31 december 2020 -288,6
Summa eget kapital 1277,6

Nettoskuldsättning

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 28 februari 2021.

 MSEK 28 februari 2021
A – Kassa
B – Likvida medel[2] 99,2
C – Lätt realiserbara värdepapper
D – Summa likviditet (A+B+C) 99,2
E – Kortfristiga finansiella fordringar
F – Kortfristig bankskuld
G – Kortfristig del av långfristig skuld
H – Annan kortfristig finansiell skuld
I – Summa kortfristig finansiell skuld (F+G+H)
J – Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I – E – D) -99,2
K – Långfristiga banklån
L – Emitterade obligationer
M – Annan långfristig finansiell skuld
N – Summa långfristig finansiell skuld (K+L+M)
O – Nettoskuldsättning (J+N) -99,2

 

[1]

Skulden är redovisningsmässigt kopplat till leasing enligt IFRS 16 som redovisas med ränta som dock ej har en kassaflödespåverkan.

[2] Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.

Om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till tisdagen den 20 april 2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till måndagen den 19 april 2021. Aktierna kommer att handlas oförändrat med kortnamn (Ovzon) och ISIN-kod (SE0010948711). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Ovzon behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO
jbr@ovzon.com
+46 703 69 33 00

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports