Bygger för tillväxt 2021

Perioden januari–september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 126 844 TSEK (166 327).
 • Rörelseresultatet uppgick till -28 958 TSEK (-2 247).
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -28 958 (10 050) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -48 366 TSEK (34 677). I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med -22 351 (43 577) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (1,13).

Kvartalet juli–september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 285 TSEK (56 979).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 000 TSEK (2 142).
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -17 000 (2 142) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -30 180 TSEK (26 259). I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med  -13 044 (27 835) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (0,78).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ny order från IGC för amerikanska försvaret om totalt 3,9 MUSD. Ordern omfattar bland annat kapacitet på en styrbar antenn på IS-39. Ordern levereras från september 2020.
 • Avtal med Intelsat om kapacitet på IS-39 och IS-37 som väsentligt utökar kapacitet och räckvidd för Ovzons tjänst.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Ovzon genomför lyckad demonstration för kommunikation ombord på helikopter.
 • Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2021 offentliggjord.
 • Avtal med Hellas-sat om satellitkapacitet i Europa och Mellanöstern.

Nyckeltal

Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår
TSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Nettoomsättning 32 285 56 979 126 844 166 327 231 642
Rörelseresultat -17 000 2 142 -28 958 -2 247 11 419
Justerat rörelseresultat* -17 000 2 142 -28 958 10 050 23 716
Periodens resultat efter skatt -30 180 26 259 -48 366 34 677 29 230
Resultat per aktie, SEK -0,55 0,78 -1,19 1,13 0,93
*Exklusive kostnader av engångskaraktär. Jämförelsestörande poster 2019 avser nedskrivning av förskott till Orbital. Se not 5

Kommentar från VD

Trots den bromsande effekt som pandemin innebär för våra marknadsaktiviteter har det varit ett händelserikt kvartal, med viktiga händelser som stärker vårt erbjudande för framtiden. Utvecklingen av vår egen kommande satellit Ovzon 3 löper på enligt plan och vi ser allt tydligare vilka möjligheter som det öppnar upp för oss.

Kvartalsutfall som förväntat

Våra marknadsaktiviteter har fortsatt begränsats av Covid-19 under kvartalet men under september har vi åter kunnat börja träffa kunder och affärspartners. De för branschen viktiga mässorna fortsätter att ställas in eller skjuts upp.

Det turbulenta läget i världsekonomin efter utbrottet av Covid-19 och det lägre sexmånaderskontraktet från US DoD som tecknades i mars innebär, som vi tidigare kommunicerat, att omsättningen och lönsamheten kortsiktigt försvagats. Kvartalsutfallet blev enligt våra förväntningar men lägre än förra året.

Den lägre omsättningen får direkt påverkan på vårt bruttoresultat då det innebär att vi har ett lägre utnyttjande av vår inhyrda satellitkapacitet. Kontraktet med US DoD som förnyades i slutet på juli löper från och med september på en något högre nivå då vi utökade erbjudandet med en styrbar antenn på Intelsats IS-39-satellit, där vi hyr kapacitet för vår tjänst.

Nytt kapacitetsavtal och tekniska framsteg

För att säkra ytterligare kapacitet och täckning i det viktiga frekvensbandet Ku30b avtalade vi i augusti med Intelsat om tillgång till tre kraftfulla styrbara antenner på satelliterna Intelsat 39 (IS-39) och Intelsat 37 (IS-37). Avtalet är på fyra år och ersätter och utvidgar det tidigare avtalet gällande kapacitet på IS-39. Genom avtalet förbinder vi oss att hyra kapacitet för ca 10 MUSD per år under fyra år. Denna nya kapacitet gör det möjligt för oss att bygga ett nätverk där vi, med de styrbara antennerna, kan erbjuda satellitkapacitet över i stort sett hela världen. Avtalet med Intelsat är därför ett viktigt steg för Ovzon genom att det utökar våra möjligheter att betjäna kunder med krav på tjänster med hög bandbredd och hög tillgänglighet, och det banar därmed väg för vår kommande satellit Ovzon 3.

I oktober ingick vi i ett avtal med Hellas-sat, där vi får tillgång till deras satellitkapacitet över stora delar av Europa och Mellanöstern och delar intäkter på såld kapacitet. Avtalet liknar det avtal vi har med Hispasat och kompletterar det eftersom det säkrar kapacitet på en utökad geografi. Genom avtalen med Intelsat säkrar vi kapacitet liknande den kommande kapacitet på Ovzon 3 och genom avtalen med Hispasat och Hellas-sat kan vi dessutom erbjuda näst intill global räckvidd.

I september genomförde vi en lyckad demonstration av Ovzons prestanda ombord på en helikopter. Under flygning med en Blackhawk helikopter, i kraftigt regn, visades överföringshastigheter på upp till 17 Mbps på både mottagning och sändning, med möjligheten till överföring av HD-video och videokonferens ombord på helikoptern. Överföring av denna bandbredd genom rotorn på en helikopter saknar motstycke och kommer att ha stor inverkan för användandet av vår teknologi på både bemannade och obemannade plattformar framöver.

Ovzon 3 följer tidplan

Ovzon 3 som nu är under produktion hos vår partner Maxar i USA är planerad att skjutas upp under fjärde kvartalet 2021. Satellitbyggnationen löper på enligt plan. Med Ovzon 3 flerfaldigas vår kapacitet och satelliten ger oss möjlighet att erbjuda en än bättre prestanda och utökad funktionalitet. Ovzon 3 är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.

Vi rustar för tillväxt 2021

Omvärldsfaktorerna fortsätter att vara utmanande och vi förväntar oss inte någon förbättring under 2020. Detta påverkar vår möjlighet att ta nya affärer och omsättningstakten under det avslutande kvartalet 2020 kommer därmed att vara i nivå med omsättningstakten under andra och tredje kvartalet, vilket innebär att omsättningen för 2020 blir lägre än för 2019.

Vi ser fortsatt starka tecken på att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och prestanda på längre sikt kommer fortsätta att utvecklas positivt. Ovzon har en stark balansräkning och en utmärkt position med att kapitalisera på den mycket stora intäktsmöjlighet som Ovzon 3 innebär. Vi räknar med att under året kontraktera nya kunder som även kommer vara intresserade av kapacitet på Ovzon 3 och vi rustar för att vara i position att växa under 2021.

Magnus René, VD

FNCA Sweden AB, +46(0)8 528 003 99, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 08:00 CET

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports