Stärkt balansräkning i en utmanande omvärld

Perioden januari–juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 94 559 TSEK (109 348).
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 958 TSEK (-4 389).
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -11 958 (7 908) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 186 TSEK (8 418).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,51 SEK (0,29).

Kvartalet april–juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 983 TSEK (55 987).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 313 TSEK (-9 049).
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -17 313 TSEK (3 248).
 • Resultat efter skatt uppgick till -51 891 TSEK (-12 915). I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med -37 668 TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,42 SEK (-0,38).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ovzon och Airbus ingick ett samarbetsavtal där Airbus som återförsäljare för Ovzon kommer att inkludera Ovzons innovativa satellitkommunikationstjänster i sin produktportfölj.
 • Ovzon genomförde en kapitalanskaffning om totalt cirka 504 MSEK i två steg; genom en riktad nyemission om 350 MSEK samt en företrädesemission om cirka 154 MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Order från IGC för amerikanska försvaret om totalt 3,9 MUSD. Ordern omfattar bland annat kapacitet på en styrbar antenn på IS-39. Ordern levereras från september 2020.
 • Avtal med Intelsat om kapacitet på IS-39 och IS-37 som väsentligt utökar kapacitet och räckvidd för Ovzons tjänst.

Nyckeltal

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Helår
TSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Nettoomsättning 34 983 55 987 94 559 109 348 231 642
Rörelseresultat -17 313 -9 049 -11 958 -4 389 11 419
Justerat rörelseresultat* -17 313 3 248 -11 958 7 908 23 716
Periodens resultat efter skatt -51 891 -12 915 -18 186 8 418 29 230
Resultat per aktie, SEK -1,42 -0,38 -0,51 0,29 0,93
*Exklusive kostnader av engångskaraktär

Kommentar från VD

Under årets andra kvartal har vi stärkt vår finansiella ställning ytterligare genom en kapitalanskaffning där bland annat Fjärde AP-fonden gick in som ny ägare i bolaget. Vår starka finansiella ställning ger stabilititet och manöverutrymme för att bygga bolaget och förbereda oss för vår egen kommande satellit Ovzon 3. På affärssidan har vi etablerat ett samarbete med Airbus som distributör och säljer tillsammans med dem mot deras kunder inom försvarsindustrin. Tillsammans med de distributörer som utsågs i första kvartalet har vi därmed en bred säljorganisation.

Försäljningsarbete och Covid-19

Våra försäljningsaktiviteter har under kvartalet begränsats av Covid-19. De för branschen viktiga mässorna har ställts in eller skjutits upp. Vi har inte heller kunnat resa som vanligt för att demonstrera vår tjänst för befintliga eller potentiella kunder. Det turbulenta läget i världsekonomin efter utbrottet av Covid-19 och det lägre sexmånaderskontraktet från US DoD som tecknades i mars innebar, som vi förutsåg i föregående kvartalsrapport, att omsättningen och lönsamheten kortsiktigt försvagats under kvartalet.

Den lägre omsättningen får direkt påverkan på vårt bruttoresultat då det innebär att vi har ett lägre utnyttjande av vår inhyrda satellitkapacitet. Kontraktet med US DoD löper till i september och i juli säkrade vi ytterligare ett kvartal med denna kund på en något högre nivå då vi utökade erbjudandet med en styrbar antenn på Intelsats IS-39-satellit, där vi hyr kapacitet för vår tjänst. På så sätt bereder vi väg för Ovzon 3, som är utrustad med flera styrbara antenner.

Utökad kapacitet

För att säkra ytterligare kapacitet i det viktiga frekvensbandet Ku30b avtalade vi i augusti med Intelsat om tillgång till tre kraftfulla styrbara antenner på satelliterna Intelsat 39 (IS-39) och Intelsat 37 (IS-37). Avtalet ersätter och utvidgar det tidigare avtalet gällande kapacitet på IS-39.

Avtalet är ett viktigt steg för Ovzon genom att utöka våra möjligheter att betjäna kunder med krav på global täckning för tjänster med hög bandbredd, och det banar därmed väg för vår kommande satellit Ovzon 3.

Stärkt balansräkning och organisation

I juni stärktes vår finansiella ställning ytterligare genom en kapitalanskaffning om totalt 504 MSEK i två steg; en riktad nyemission på 350 MSEK till bland annat Fjärde AP-fonden samt en företrädesemission om 154 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 150 procent, ett bra kvitto på investerarnas intresse för de tillväxtmöjligheter vi står inför.
Fortsatt förstärkning av vår organisation är avgörande för att tillvarata framtida tillväxtmöjligheter. Under kvartalet har därför ledningsgruppen förstärkts med Nils Norén som Chief Development and Production Officer och Tom Hopkins som Chief Operations Officer – två viktiga rekryteringar till nyckelpositioner, i linje med vår tillväxtstrategi.

Ovzon 3 följer tidplan

Ovzon 3 som nu är under produktion hos vår partner Maxar är planerad att skjutas upp under senare delen av 2021. Pandemin har dessbättre inte påverkat satellitbyggnationen, som löper på enligt plan. Med Ovzon 3 flerfaldigas vår kapacitet och satelliten ger oss möjlighet att erbjuda nya bättre tjänster och funktioner. Ovzon 3 är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.

Omvärldsfaktorerna fortsätter att vara utmanande och vi förväntar oss inte någon förbättring under 2020. Detta påverkar vår möjlighet att ta nya affärer och omsättningstakten under kvarvarande delen av 2020 kommer därmed att vara i nivå med omsättningstakten under andra kvartalet, vilket innebär att omsättningen för 2020 blir lägre än för 2019.

Vi är emellertid väl positionerade, vi har en stark balansräkning, vi förstärker organisationen, vi har lagt till ny satellitkapacitet och tagit vårt första kontrakt på en styrbar antenn. I det svåra affärsklimatet rustar vi oss för att vara i position att växa under 2021.

Magnus René, VD

 

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 18 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports