Ovzon har efter att ny information framkommit avseende bolagets italienska återförsäljares ekonomiska situation valt att göra ytterligare reserveringar för de kundfordringar bolaget har på återförsäljaren. Parterna har kommit överens om en betalningsplan och Ovzon har säkrat fordran genom en pant i återförsäljarens tillgångar. Reserveringen görs trots detta som en försiktighetsåtgärd. Bolagets tidigare redovisade resultat i bokslutskommunikén 2022 påverkas negativt med ytterligare 34 MSEK. Resultatet för fjärde kvartalet 2022 uppgår därmed till -43 MSEK (tidigare -8 MSEK) och för helåret 2022 till -36 MSEK (tidigare -2 MSEK).

“Vår slutkund, den italienska räddningstjänsten, har en samhällsviktig funktion och vi har därför beslutat att fortsätta leveransen av tjänsten, trots återförsäljarens ekonomiska problem. Med denna kund som referens ser vi fortsatt intresse och affärsmöjligheter med andra civila- och försvarskunder i Italien. Vår italienska återförsäljare har större ekonomiska problem än vi tidigare bedömt. Oaktat den betalplan vi kommit överens om och en pant på tillgångar gör vi nu denna reservering som en försiktighetsåtgärd”, säger Per Norén, vd för Ovzon.

Den 31 december 2021 tecknade Ovzon ett avtal med sin italienska återförsäljare för leverans av Ovzon SATCOM-as-a-Service till den italienska räddningstjänsten till ett värde om 9,8 MUSD. Ordern avser leveranser fram till den sista april 2023 och påbörjades i april 2022. Under hösten 2022 framkommit det att återförsäljaren har ekonomiska svårigheter och har de släpat efter med sina betalningar till Ovzon. I rapporten för det tredje kvartalet 2022 gjordes därför reserveringar avseende osäkra kundfordringarna om 6 MSEK och i det fjärde kvartalet om 10 MSEK. Inklusive denna ytterligare reservering om 34 MSEK uppgår därmed reserveringarna av osäkra kundfordringar till totalt 50 MSEK för helåret 2022, varav 44 MSEK i det fjärde kvartalet. Resultatet för helåret 2022 och fjärde kvartalet påverkas därmed negativt med motsvarande belopp. Ovzon ser inget behov av nytt kapital till följd av denna reservering.

De redovisningsmässiga följdeffekterna reserveringarna får avseende fjärde kvartalet samt helåret 2022 är sammanfattade i nedan tabell.

Uppdaterat Tidigare publicerat Uppdaterat Tidigare publicerat
Okt-dec2022 Okt-dec2022 Okt-dec2021 Jan-dec2022 Jan-dec2022 Jan-dec2021
Nettoomsättning 101 109 101 109 73 209 356 993 356 993 191 378
Rörelseresultat -42 792 -8 685 -29 030 -81 064 -46 958 -113 383
varav reserveringar  -10 000  -10 000  -16 000 -16 000
varav ytterligare reserveringar  -33 772  -33 772
Periodens resultat efter skatt -42 692 -8 585 -21 723 -36 185 -2 079 -83 854

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 22 mars 2023 kl. 14.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=30FEE1EC-478D-426E-862C-2BD67E5602E2

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner:  https://register.vevent.com/register/BIe2eb9a8675d5418e9a94708367cc0c6d

 

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports