Styrelsen i Ovzon AB (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget”) har, i syfte att öka Bolagets finansiella stabilitet och flexibilitet, idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 504 MSEK. Kapitalanskaffningen genomförs i två steg, det första genom en riktad nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 350 MSEK (den “Riktade Nyemissionen”), under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämma som planeras att hållas den 18 maj 2020. Styrelsen har därtill beslutat, även detta under förutsättning av godkännande av samma extra bolagsstämma, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK (“Företrädesemissionen” och tillsammans med den Riktade Nyemissionen, ”Kapitalanskaffningen”). Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen har fastställts till 47 SEK per aktie och teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 40 SEK per aktie. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer idag att publiceras i ett separat pressmeddelande.

 • Den Riktade Nyemissionen ersätter det tidigare kommunicerade efterställda lånelöfte om totalt 200 MSEK för delfinansiering av Bolagets första egna satellit, Ovzon 3. De juniora långivarna tillför cirka totalt 175 MSEK i eget kapital genom den Riktade Nyemissionen och har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel samt garanterar del av Företrädesemissionen.
 • Den Riktade Nyemissionen stärker även Ovzons institutionella ägarbas genom Fjärde AP-fonden som tecknar aktier motsvarande cirka 175 MSEK. Fjärde AP-Fonden har även förbundit sig att teckna sin pro rata-andel samt garanterar del av Företrädesemissionen.
 • Större ägare i Bolaget såsom Investment AB Öresund, Bure Equity AB, AFA Försäkring och Stena har förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Investment AB Öresund och Bure Equity AB garanterar därutöver del av Företrädesemissionen
 • Genom Kapitalanskaffningen förväntas Bolaget tillföras cirka 504 MSEK före avdrag för transaktionskostnader vilket stärker Ovzons finansiella ställning och framtida finansieringsmöjligheter.

Bakgrund och motiv

Ovzons första egna satellit, Ovzon 3, som idag är under produktion av den amerikanska satellittillverkaren Maxar Technologies Inc., finansieras med eget kapital samt via lånelöften om ett seniort lån om 60 MUSD och ett juniort lån om 200 MSEK. Lånen kommer att löpa med en ränta om cirka elva procent när de börjar utnyttjas.

Bolaget och de juniora långivarna har fört diskussioner om att ersätta det juniora lånelöftet om 200 MSEK med eget kapital genom teckning av aktier i den Riktade Nyemissionen. Bolaget har i samband med detta undersökt möjligheten att ytterligare stärka balansräkningen för att positionera sig, dels mot förseningar som skulle kunna uppkomma på grund av rådande omvärldssituation relaterat till COVID-19, dels för att stärka framtida finansieringsmöjligheter och ta till vara på potentiella affärssituationer.

För att uppnå ovan möjligheter har Bolaget erbjudit de juniora långivarna, tillsammans med Fjärde AP-fonden, att teckna cirka 175 MSEK vardera (totalt cirka 350 MSEK) i den Riktade Nyemissionen. Styrelsen har även beslutat att genomföra den fullt garanterade Företrädesemissionen om cirka 154 MSEK och kommer genom Kapitalanskaffningen tillföras cirka 504 MSEK före kostnader relaterade till Kapitalanskaffningen.

Sammantaget innebär Kapitalanskaffningen att Bolaget erhåller ökad finansiell stabilitet och flexibilitet. Av de cirka 504 MSEK som tillförs Bolaget kommer 200 MSEK ersätta det tidigare juniora lånelöfte och användas till produktion och launch av Ovzon 3, och resterande del som förstärkt likviditet i diskussioner med kunder, banker och vid eventuella förvärv.

Efter genomförande av Kapitalanskaffningen kommer Bolagets finansiering bestå av eget kapital och en outnyttjad senior lånefacilitet om 60 MUSD.

Sammanfattning av Kapitalanskaffningen

 • Styrelsen i Ovzon har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 350 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt beslutat om, under förutsättning av samma extra bolagsstämmas godkännande, en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 154 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare vilket totalt motsvarar en kapitalanskaffning om cirka 504 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Den Riktade Nyemissionen omfattar 7 446 809 aktier till en teckningskurs om 47 SEK per aktie. De juniora långivarna tecknar aktier motsvarande totalt cirka 175 MSEK och Fjärde AP-fonden tecknar aktier motsvarande cirka 175 MSEK i Den Riktade Emissionen. Samtliga tecknare i den Riktade Emissionen har förbundit sig att teckna sina pro rata-andelar samt garantera del av Företrädesemissionen.
 • Skälen till avvikelse från aktieägares företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att styrelsen anser det vara till fördel för Ovzon och dess aktieägare att ytterligare bredda den institutionella aktieägarbasen samt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget och ersätta det tidigare juniora lånelöftet med eget kapital. Kapitalanskaffningen kräver att den extra bolagsstämman, som beräknas hållas den 18 maj 2020, godkänner styrelsens beslut.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 3 853 724 aktier till en teckningskurs om 40 SEK per aktie.
 • Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen innehavd aktie. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 29 maj 2020.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 2 juni till och med 16 juni 2020.
 • Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden, avsiktsförklaring och emissionsgarantier. Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut har:
  • tecknarna i den Riktade Nyemissionen – Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden – samt vissa av Bolagets övriga större befintliga ägare, däribland Investment AB Öresund, Bure Equity AB, AFA Försäkring och Stena, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Därtill har Handelsbanken Fonder kommunicerat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och avsiktsförklaring uppgår till totalt cirka 99 MSEK motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen; samt
  • Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden, samt Investment AB Öresund och Bure Equity AB har ingått garantiåtaganden som tillsammans uppgår till cirka 56 MSEK motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen med förbehåll för sedvanliga villkor.
 • Aktieägare vars sammanlagda innehav motsvarar cirka 56 procent av antalet aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen samt Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som planeras att hållas den 18 maj 2020.
 • För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 24 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Kapitalanskaffningen.

Villkor för den Riktade Nyemissionen

Styrelsen har idag beslutat om den Riktade Nyemissionen, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, varigenom 7 446 809 nya aktier kommer att emitteras till en teckningskurs om 47 SEK per aktie. Den Riktade Nyemissionen förväntas därmed tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 350 MSEK före transaktionskostnader. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 7 446 809, från 34 944 155 aktier och röster till 42 390 964 och aktiekapitalet ökar med 744 680,90 SEK, från 3 494 415,50 SEK till 4 239 096,40 SEK.

Skälen till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att det anses till fördel för Ovzon och dess aktieägare att ytterligare bredda den institutionella aktieägarbasen samt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget och ersätta det tidigare juniora lånelöftet med eget kapital för ökad finansiell stabilitet. Teckningskursen har fastställts till 47 SEK efter förhandling med tecknarna i den Riktade Nyemissionen, och styrelsen anser därmed att teckningskursen är marknadsmässig. Aktierna som tecknas i den Riktade Nyemissionen berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Vidare har styrelsen beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, om att genomföra en nyemission av 3 853 724 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 40 SEK per aktie, som tillför Bolaget cirka 154 MSEK före transaktionskostnader.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 12 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter (TERP), baserat på stängningskursen den 28 april 2020.

Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB för Ovzons räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 maj 2020 berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Genom full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av 3 853 724 aktier, att öka med 385 372,40 SEK, till totalt 4 624 468,80 SEK, och antalet aktier och röster kommer att öka från 42 390 964 aktier och röster till totalt 46 244 688 aktier och röster. För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 24 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Kapitalanskaffningen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då i första hand att ske till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 27 maj 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 maj 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 12 juni 2020.

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market mellan den 2 juni 2020 och 23 juni 2020.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 1 juni 2020.

Teckningsförbindelser, avsiktsförklaring, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen, har tecknarna i den Riktade Nyemissionen – Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden – samt vissa av Bolagets övriga större befintliga ägare, däribland Investment AB Öresund, Bure Equity AB, AFA Försäkring och Stena, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Därtill har Handelsbanken Fonder kommunicerat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och avsiktsförklaring uppgår till totalt cirka 99 MSEK motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen.

Utöver ovan nämnda teckningsåtaganden och avsiktsförklaring har Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden, samt Investment AB Öresund och Bure Equity AB har ingått garantiåtaganden med förbehåll för sedvanliga villkor som tillsammans uppgår till cirka 56 MSEK motsvarande cirka 36 procent av den tilltänkta Företrädesemissionen. Garantiprovisionen uppgår till 3 procent av garanterat belopp. Fjärde AP-fonden erhåller ingen garantiprovision. Ingen enskild garant har ställt ut garantiåtaganden överstigande 14 MSEK.

Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad genom ovan nämnda teckningsåtaganden, avsiktsförklaring och emissionsgarantier.

Aktieägare som har ingått teckningsförbindelser, vars sammanlagda innehav motsvarar cirka 56 procent av antalet aktier och röster i Ovzon, har åtagit sig att på den extra bolagsstämman som planeras att hållas den 18 maj 2020 rösta för att godkänna styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen samt Företrädesemissionen.

Åtagande att avstå från att sälja aktier (Lock-Up)

I samband med Kapitalanskaffningen har Bolaget åtagits sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter dagen för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen. Därutöver har styrelsen, koncernledningen och Bure Equity AB åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Ovzon för en period om 180 kalenderdagar efter dagen för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma och incitamentsprogram

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Vid årsstämman den 1 april 2020 beslutades att anta ett incitamentsprogram bestående av högst 700 000 teckningsoptioner. Med anledning av den föreslagna Kapitalanskaffningen har styrelsen beslutat att makulera samtliga teckningsoptioner som emitterades i enlighet med årsstämmans beslut och istället beslutat att föreslå ett nytt incitamentsprogram.

Det föreslagna nya teckningsoptionsprogrammet motsvarar det program som antogs av årsstämman 1 april 2020, men med justeringar av mätperiod för fastställande av teckningskurs för att teckna aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner. Vidare utökas antalet teckningsoptioner som emitteras utökas för att reflektera det antal aktier som kommer att finnas i Bolaget efter genomförandet av Kapitalanskaffningen. Utspädningen är något lägre jämfört med tidigare programs förväntade utspädning baserat på antal aktier efter Kapitalanskaffningen. För ytterligare information om det nya incitamentsprogrammet hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt förslaget som kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Den extra bolagsstämman planeras att hållas den 18 maj 2020 i Bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 10 i Solna.

Efterställda lånefaciliteten

Som tidigare kommunicerats har Bolagets första egna satellit, Ovzon 3, finansierats av den i januari 2019 genomförda nyemissionen om 750 SEK, tillsammans med en senior lånefacilitet om 60 miljoner USD, samt ett efterställt lån om 200 MSEK. Det efterställda lånet, som inte till någon del är utnyttjat, löper upp till 6,5 år och har på initiativ av de juniora långivarna ersatts av att de tecknar aktier motsvarande totalt cirka 175 MSEK i den Riktade Nyemissionen, samt förbinder sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i och garantera cirka 14 MSEK av Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

18 maj Extra bolagsstämma
27 maj Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 maj Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 maj Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
1 juni Prospektet publiceras på Bolagets hemsida
2 – 16 juni Teckningsperioden i Företrädesemissionen
2 – 12 juni Handel med teckningsrätter
2 – 23 juni Handel med BTA
18 juni Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Kapitalanskaffningen.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser till Bolaget.

Ansvariga parter

Denna information utgör insider-information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO
jbr@ovzon.com
+46 703 69 33 00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ovzon i någon jurisdiktion, varken från Ovzon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Carnegie agerar för Ovzon i samband med den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Carnegie är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer dock att upprätta och offentliggöra ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som omnämns i detta pressmeddelande.  Prospektet kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen som är behörig myndighet och offentliggöras och hållas tillgänglig på Bolagets hemsida därefter.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Premiers regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Ovzons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Ovzons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Ovzons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Kapitalanskaffningen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Ovzons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Ovzons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports