Optioner

Incitamentsprogram

Bolaget införde under 2018 två nya incitamentsprogram ”Teckningsoptionsprogram 2018/2021” och ”Personaloptionsprogram 2018/2021” som beslutades på extra bolagsstämma i Ovzon AB den 9 maj 2018. Vid den extra bolagsstämman beslutades att emittera maximalt 226 962 teckningsoptioner (under teckningsoptionsprogrammet) till bolagets anställda i Sverige och 200 000 teckningsoptioner (under personaloptionsprogrammet) till bolagets anställda i USA. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade teckningsoptioner och personaloptioner, totalt 167 000 stycken och övrig personal har tecknat 121 000 teckningsoptioner och personaloptioner (ej tilldelade optioner uppgår till 138 962 stycken. Ej tilldelade optioner kommer att makuleras). Efter företrädesemission i januari 2019 har omräkning skett av hur många aktier varje teckningsoption och personaloption berättigar till i enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet och personaloptionsprogrammet. Varje option berättigar till teckning av 2,02 nya aktier i bolaget till en kurs om 59,41 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammen sker en utspädning om 1,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna och personaloptionerna löper från den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021.