Nedan återges Bolagets bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 20 april 2023.

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Ovzon AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att verka som satellitoperatör och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 358 556 SEK och högst 13 434 224 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 33 585 596 och högst 134 342 384.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering I Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas och ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernårsresultaträkning och koncernresultaträkningen,
  b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 9. Val av styrelseledamöter och av revisorer.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Poströstning och fullmakter

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsbolag

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).