Incitamentsprogram

Bolaget införde under 2018 två incitamentsprogram ”Teckningsoptionsprogram 2018/2021” och ”Personaloptionsprogram 2018/2021”. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade optioner, totalt 167 000 stycken och övrig personal har tecknat 121 000 optioner. Efter företrädesemission i januari 2019 samt i juni 2020 har villkoren för teckningsoptionsprogram och personaloptionsprogram räknats om. Varje option berättigar till teckning av 2,06 nya aktier i bolaget till en kurs om 58,32 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammen sker en utspädning om 1,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021.

I samband med upptagandet av den subordinerade lånefaciliteten om 200 000 TSEK den 3 juli 2019 emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till de subordinerade långivarna. Efter företrädesemission i juni 2020 har villkoren för teckningsoptionerna räknats om. Varje option berättigar till teckning av 1,02 nya aktier i bolaget till en kurs om 98,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna löper över maximalt 5 år och får utnyttjas för teckning av aktier t o m den 3 juli 2024.

Vid en extra bolagsstämma den 18 maj 2020 beslutades att emittera maximalt 900 000 optioner under ”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade optioner, totalt 500 000 stycken och övrig personal har tecknat sammanlagt 200 000 optioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 102,10 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammen sker en utspädning om 1,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 18 juni 2023 till och med den 18 juli 2023.

Vid årsstämma den 13 april 2021 beslutades om att emittera maximalt 1 100 000 optioner under ”Teckningsoptionsprogram 2021/2024”. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fr.o.m. den 17 maj 2021 t.o.m. den 28 maj 2021. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 15 maj 2024 – 15 juni 2024.

Vid årsstämma den 21 april 2022 beslutades om att införa två incitamentsprogram; ”Teckningsoptionsprogram 2022/2025” som omfattar maximalt 225 000 teckningsoptioner (för primärt svenska deltagare) samt ”Personaloptionsprogram 2022/2025 som omfattar maximalt 225 000 personaloptioner (för primärt amerikanska deltagare). Varje option berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till teckningskursen 80,93 SEK (motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fr.o.m. den 28 april 2022 t.o.m. den 11 maj 2022). Optionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 1 juni 2025 – 30 juni 2025.