Incitamentsprogram

Bolaget införde under 2018 två incitamentsprogram ”Teckningsoptionsprogram 2018/2021” och ”Personaloptionsprogram 2018/2021”. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade optioner, totalt 167 000 stycken och övrig personal har tecknat 121 000 optioner. Efter företrädesemission i januari 2019 samt i juni 2020 har villkoren för teckningsoptionsprogram och personaloptionsprogram räknats om. Varje option berättigar till teckning av 2,06 nya aktier i bolaget till en kurs om 58,32 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammen sker en utspädning om 1,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021.

I samband med upptagandet av den subordinerade lånefaciliteten om 200 000 TSEK den 3 juli 2019 emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till de subordinerade långivarna. Efter företrädesemission i juni 2020 har villkoren för teckningsoptionerna räknats om. Varje option berättigar till teckning av 1,02 nya aktier i bolaget till en kurs om 98,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna löper över maximalt 5 år och får utnyttjas för teckning av aktier t o m den 3 juli 2024.

Vid en extra bolagsstämma den 18 maj 2020 beslutades att emittera maximalt 900 000 optioner under ”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade optioner, totalt 500 000 stycken och övrig personal har tecknat sammanlagt 200 000 optioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 102,10 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammen sker en utspädning om 1,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 18 juni 2023 till och med den 18 juli 2023.