Styrelsen

De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. På bolagets bolagsstämma den 1 april 2020 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 1 225 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (900 000 kronor föregående år) i enlighet med följande; 175 000 kronor (150 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 350 000 kronor (300 000 kronor föregående år) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och övriga förmåner, såsom eventuell tjänstebil och företagshälsovård med mera. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på eventuella aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Bolagets aktie som kommer aktieägarna till del.

Eventuellt rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål som ska vara resultatbaserade. Den rörliga kontanta lönen ska som högst uppgå till 50 procent av den årliga fasta lönen för respektive ledande befattningshavare. Program för rörlig ersättning ska ge styrelsen rätt att, under exceptionella ekonomiska förhållanden, begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning, om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med Bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer pensionsreglerna i det specifika landet.

Medlemmar i koncernledningen ska i normalfallet ha en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.

Eventuella avgångsvederlag ska uppgå till högst 12 månader för medlemmar i koncernledningen och högst 18 månader för verkställande direktören. Inga avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdes sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.