Innehav uppdaterade per 30 april, 2022.

Magnus René
Magnus René
Styrelseordförande (sedan 2021), styrelseledamot (sedan 2018).
Läs mer
Magnus René
Magnus René
Styrelseordförande (sedan 2021), styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1962.

Nationalitet:Svensk.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot SLM Solutions Group AG, Inkbit Corporation och Bomill AB. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Ovzon AB 2019-2021, VD Arcam AB 2001–2018. VD och affärsområdeschef Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer Service Mycronic 1990–1999.

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej beroende i förhållande till bolagets huvudägare.

Magnus René äger 87 272 aktier och 200 000 köpoptioner i bolaget. Utöver detta har Magnus 100 000 optioner i 2020/2023 optionsprogram.

Anders Björkman
Anders Björkman
Styrelseledamot (sedan 2019).
Läs mer
Anders Björkman
Anders Björkman
Styrelseledamot (sedan 2019).

Född 1959.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: CivilingenjörElektroteknik, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Nuvarande uppdrag: Ordförande i Proptivity AB, Ordförande i Vinnergi AB, Macven Wireless AB och Elonroad AB. Styrelsemedlem i Allgon AB och KebNi AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Anders har en bakgrund inom telekomindustrin där han var en drivande kraft vid bildandetav det som idag är den svenska operatören Tele2. Han har arbetat för Ericsson AB, har varit CEO för Joint Ventures mellan OnePhone Holding med KPN och British Telecom såväl som VD för Argnor Wireless Ventures samt partner för Brainheart Capital. Styrelseordförandeför Ovzon 2019-2021.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Cecilia Driving
Cecilia Driving
Styrelseledamot (sedan 2020).
Läs mer
Cecilia Driving
Cecilia Driving
Styrelseledamot (sedan 2020).

Född 1971.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Juristexamen samt Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning, Stockholm universitetet.
Nuvarande uppdrag: Vice vd CFO Biovica International AB, styrelseordförande i Adom AB och styrelseledamot Biovica Services AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Flertal positioner som CFO inom life science, private equity, research och telecom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Cecilia Driving äger 563 aktier i bolaget.

Dan Jangblad
Dan Jangblad
Styrelseledamot (sedan 2020).
Läs mer
Dan Jangblad
Dan Jangblad
Styrelseledamot (sedan 2020).

Född 1958.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet.
Nuvarande uppdrag: Ägare och VD Emmern Konsult AB inklusive ett uppdrag som seniorrådgivare till Saab ABs VD. Styrelseledamot Combitech AB, styrelseordförande Visual Sweden Vinnäx innovation program (Vinnova) samt vice ordförande Linköpings universitet.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Head of business areas och CSO för Saab AB, VD för Swedish Space Corporation SSC. Ansvarig för Saabs riskkapitalportfölj och styrelseordförande i Combitech AB. Ordförande i föreningen för svenska försvarsindustrin (SOFF) och styrelseledamot i Swedish ICT och LIU Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Dan Jangblad äger 650 aktier i bolaget.

Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018).
Läs mer
Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1970.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: VD för Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment Banking på Carnegie Investment Bank AB (publ) och Alfred Berg ABN AMRO.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Nicklas Paulson (inklusive närstående) äger 10 907 aktier i bolaget.

Patrik Tigerschiöld
Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot (sedan 2018).
Läs mer
Patrik Tigerschiöld
Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1964.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: Ordförande för Bure Equity AB, Mycronic AB, Cavotec S/A, ACQ Bure AB, Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden. Styrelseledamot i SNS och Fondita AB. Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för Bure Equity AB 2010-2013, vd för Skanditek Industriförvaltning 1999 – 2010, vd för SEB Allemansfonder AB 1995 – 1999.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Patrik Tigerschiöld äger 218 181 aktier i bolaget.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av Anders Björkman (ordförande) och Dan Jangblad.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Cecilia Driving (ordförande), Patrik Tigerschiöld och Nicklas Paulson.

Styrelseobservatör

Den 3 juli 2019 säkerställde bolaget en lånefacilitet om 60 MUSD från Proventus Capital Partners (”PCP”). Lånet har givits under villkoret att PCP ska ges rätt att utse en observatör som adjungerad i styrelsen (utan rösträtt). Observatören ska tillhandahållas information av finansiell betydelse, oavsett om den utgör insiderinformation eller inte, och som kan ha en påverkan på bedömningen av kreditrisken för lånet. Vidare ska observatören tillhandahållas all annan information som inte utgör insiderinformation och som tillsänds styrelseledamöterna inför styrelsemöten och presenteras vid möten. PCP har krävt att få del av denna information för att väsentligt underlätta PCP:s löpande bedömning av hur Bolagets finansiella risk utvecklas, ytterst i syfte att mer effektivt kunna medverka till att lösa Bolagets uppkommande finansiella utmaningar.

Bolaget säkerställer genom processer och avtal att i den mån observatören erhåller insiderinformation så ska denna förbli konfidentiell och hanteras på ett strukturerat sätt. Bolagets bedömning är att strukturen är förenligt med Artikel 17 i MAR. Vidare har Bolaget även gjort bedömningen att observatörens medverkan inte står i strid med Aktiebolagslagen.